Laqgha Tal-Partiti Komunisti u tal-Haddiema  gewwa Ateni.

Zminijietna

 

 

Il-Laqgha Anwali tal-partiti Komunisti u Partiti tal-had-diema  iltaqghet gewwa Ateni  bejn it-18 u l-20 ta’ Novembru. It-Tema ta’ din is-sena kienet; “Xejriet Kurrenti fil Kapi- talizmu. L-Impatt Socjal, Politiku, u Ekonomiku. L-Alternattiva tal-Komunisti”.

73 partit, min madwar id-dinja pparticipaw.

Il-kelliema rriferaw ghat-tend- enzi kontemporarji tal-kapitalizmu fejn gew murija l-agressivita ta’ l-imperjalizmu fl-isferi kollha, u dwar l-assalt fuq id-drittijiet kemm tax-xo- ghol u kif ukoll socjali tal-haddiema. Saru bdil ta’ veduti u esperjenzi, dwar il-movimenti, u l-gliediet tal-popli f’kun- dizzjonijiet differenti f’diversi pajjizi u rwol tal-komunisti fihom. Gie nnottat il-htiega li tigi imsahha u zvillupata aktar is-solidarjeta politika bejn Partiti Komunisti u Partiti tal-Haddiema, kif ukoll ma mov- imenti popolari, u sar tibdil dwar il-forom ta’ azzjonijiet flimkien  li  jistaw ikunu mit- tiehda.

Il-Participanti espremew il-htiega ta’ aktar laqghat simili fuq bazi internazzjonali u regjonali, u emfazizzaw l-efett pozitiv ta’ ko-operazzjoni specifika bejn Partiti Komunista u tal-Had- diema fuq l-ko-ordinazzjoni ta’ azzjonijiet uniti fuq bazi demokratika wiesa, ma forzi anti-imperjalisti, anti-monopolju, u ohrajn patrijottici. L-Importanza kritika ta’ diskussjoni tejoretika u bdil ta’ veduti fuq l-mistoqsijiet dwar is-Socjalizmu llumm gew innuttati wkoll.
F’din il-laqgha gew proposti diversi innizjativi li jistghu jkunu pass positiv lejn l-izvillup akbar ta’ solidarjeta u azzjoni kommuni bejn Partiti Komunisti u tal-Haddiema. F-ost dawn insibu:

F’din il-laqgha gew proposti diversi innizjativi li jistghu jkunu pass positiv lejn l-izvillup akbar ta’ solidarjeta u azzjoni kommuni bejn Partiti Komunisti u tal-Haddiema. Fost dawn insibu:

Kampanja Maqghuda ghal-helsien tal-5 patrijotti Kubani mil habs ta’ Maimi. Azzjoni Komuni kontra r-rizoluzzjoni anti-komunista fil-Kunsill tal-Ewropa. Tinhareg risoluzzjoni komuni, kampanja ta’ firem u protesti fil-pajjizi diff- erenti.

Kampanja dwar ir-relevanza tas-Socjalismu kontemporarji fl-okazzjoni tas-70 anniversarju tar-Rivoluzzjoni ta’ Ottubru fl-2007. Fl-1 ta’ Mejju 2006 isiru kampanji kontra l-poverta, il-qaghad, tkeccijiet, liberalizzajoni tal hin tax-xoghol, ir-riformi dwar is-sigurta socjali u drittijiet tax-xoghol; kontra programmi ta’ adjustament strutturali u l-policies tal IMF u l-WB, kif ukoll  favur l-ikancellar tad-dejn ta l-hekk imsejha pajjizi tat-tielet dinja..

Laqgha ta Edukaturi komunisti mill pajjizi ta’ l-Ewropa dwar l-impatt tar-ristruturazzjoni kapitalista, u l-istrategija fuq l-edukazzjoni ta’ Lisbona. Azzjoni komuni fuq issues ta’ dissiminazzjoni, ta’ valuri u idjologija komunista maz-zaghzagh,u l-aspetti dwar l-uzu ta’ l-internet. Ghassa sistematika fuq suggetti relatatti mal-persekuzzjoni ta’ Partiti Komunisti u forzi anti-imperjalisti ohrajn, u dwar gurijiet u sentenzi tal-habs, kif ukoll sorveljanza u forom ohra ta’ ingustizzji. Il-Hol- qien ta’ grupp li jiehu azzjoni kontra dawn il-problemi.

Kampanja ghall irtirar tal-forzi ta’ okupazzjoni mill-Iraq. Solidarjeta Attiva mal-poplu Iraqi ghat-tmiem ta’ l-okkupazzjoni u retawr tas-so vranita ta’ dak il-Pajjiz. Azzjoni kontra “Greater Middle East Plan” kontra NATO u l-bazijiet militari barranin. Sol- idarjeta mal-Korea ta’Fuq li qed tiffacja agressjoni imp- erjalista, kif ukoll imblokk imexxi mill-Isati Uniti u inizzjativi ohrajn.

Il-Partit komunista Malti ppartecipa permes ta’ Victor Degiovanni

logo_international laqgha_internazzjonali

 

 

Articles Main Page