Ma jaffrontax bizzejjed il-problemi tal-haddiema - Zminijietna Lehen ix-Xellug

L-Orizzont - 17/10/07
http://www.l-orizzont.com/news.asp?newsitemid=39098

 
Ÿminijietna Leœen ix-Xellug qalet li l-Baæit, minkejja li jinkludi proposti poÿittivi, ma jagœmilx biÿÿejjed biex jaffronta l-problemi li qegœdin jaffaççjaw œafna œaddiema u familji. Ÿminijietna qalet ukoll li l-proposti poÿittivi æew tard wisq.

Qalet li l-kumpens gœall-gœoli tal-œajja ÿgur m’huwiex biÿÿejjed u l-paga minima ma ÿdiditx. Qalet ukoll li l-aææustament fir-rati tat-taxxa fuq id-dœul mhux se jikkumpensaw biÿÿejjed lil dawk bi dœul baxx-medju jew medju u kienu jkunu aktar æusti li kieku dawn il-gruppi ngœataw aktar nifs. Il-Baæit seta’ gœamel aktar biex ikollna ‘housing’ affordabbli u seta’ wkoll naqqas is-soprataxxa fuq l-eneræija fil-waqt li jinkoraææixxi uÿu sostenibbli ta’ l-eneræija b’mod progressiv.

Ÿminijietna qalet ukoll li l-Baæit ma jaffrontax is-sitwazzjonijiet ta’ sfruttar li qegœdin jaffaççjaw bosta kategoriji ta’ œaddiema fuq kuntratt definittiv u ma jaffaççjax il-problema edukattiva ta’ l-’istreaming’.

Qalet ukoll li ma taqbilx ma’ l-ideoloæija tal-Gvern favur il-privatizzazzjoni, fejn servizzi pubbliçi u kumpaniji ta’ importanza strateæika nbiegœu jew qegœdin jinbiegœu, b’riÿultat ta’ inqas drittijiet gœall-œaddiema, inqas kontabilità u l-kummerçjalizzazzjoni ta’ servizzi li gœandhom jitkejlu b’mod soçjali filwaqt li jkunu effiçjenti. L-impatt tal-privatizzazzjoni se jkun esperjenzat fis-snin li æejjin, temmet tgœid.