Zminijietna for a budget based on social justice

Press Release: 02/08/07
Stqarrija Stampa: 02/08/07
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna
14/8
Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta
Zminijietna@Yahoo.com

Zminijietna for a budget based on social justice

Leftist organisation Zminijietna said that the forthcoming budget should be based on social justice and should introduce measures aimed at bringing about a more equal society. Zminijietna spoke about work, taxation, welfare, housing, education, culture, environment and public transport.

Zminijietna said that the budget should introduce measures to safeguard rights of workers who are facing harsh realities due to neo-liberal policies.

“Many families are facing stress caused by long working hours for low pay, even amongst those in jobs with relative security. Besides, new forms of exploitation on non-unionised workers, part-timers, contract workers, casual workers and foreign workers, amongst others, are in place. The budget should tackle problems faced by various categories of workers by introducing measures such as an increase in the minimum wage. Income tax and other taxes should be adjusted to give a relief to low and middle income earners. On the other hand, the state should increase taxation on the wealthy, on property speculation and on companies making windfall profits such as banks and gaming companies, thus resulting in more public funds which could be used for social purposes”.
“As regards welfare, Zmijinietna believes that the welfare state should be strengthened to compensate persons for the inequalities and hardship brought by capitalism. Certain social groups are vulnerable to various inequalities and therefore need protection from the welfare state. These include partners in cohabitation who lack various social rights – especially if women; genuine single parents, who have to juggle between raising young children and work; and other social groups including those characterized by inequalities that are carried over to pensionable age”.  
“The housing sector is another area which deserves strong attention in the budget. Zminijietna believes that more public funds should be invested in affordable social housing. The state should also subsidize bank interest rates for social purposes. Zminijietna disagrees with any liberalization of the rent laws before a holistic national plan on housing is carried out. Such a plan should ensure that the most vulnerable social groups would not be threatened by evacuation. The current discussion on rent law reform is being blown out of proportion by some, to the exclusion of social groups such as low and middle income earners, young couples and persons moving towards pensionable age with no property. Zminijietna asks whether the State should consider safeguarding the social housing rights of persons living in properties rented before the 1995 liberalisation by giving a compensatory yearly supplement to owners of such properties”.

“As regards education, Zminijietna believes in a more comprehensive system as against the current system based on streaming. As regards the budget, the State should increase investment to the benefit of social groups who facing harsh realities, which include secondary school-leavers and ageing workers with little or no skills or education levels. One should also keep in mind that persons with low educational levels are also further disadvantaged when it comes to accessing various opportunities in education”.

“Culture should also be given more importance in the budget. Whilst certain cultural elites benefit from certain opportunities, others do not. The help given by the state to the latter should increase, for example through further subsidisation of cultural activities of a non-commercial nature and through the development or provision of cultural centres for such activities”.

“Zminijietna also believes that the environment should be given priority in the budget, whereby through the polluters-pay principle there should be proper distinction between polluting products and others”.

“More funds should also be invested in public transport. In this regard, Zminijietna believes that subsidies remain an essential part of public transport, irrespective of whether the system is characterised by a state monopoly, private monopoly or a liberalised system. Subsidies ensure that non-profitable routes are catered for”.  

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left

Mob 9989 4634

Zminijietna favur bugit ibbazat fuq gustizzja socjali

L-ghaqda xellugija Zminijietna qalet li l-bugit li jmiss ghandu jkun ibbazat fuq gustizzja socjali u ghandu jintroduci mizuri bil-ghan li jkun hawn socjeta’ iktar gusta. Zminijietna tkellmet fuq kwistjonijiet ta’ xoghol, taxxazzjoni, harsien socjali, housing, edukazzjoni, kultura, ambjent u transport pubbliku.

Zminijietna qalet li l-bugit ghandu jintroduci mizuri biex jigu ssalvagwardjati drittijiet tal-haddiema li qed jiffaccjaw realtajiet horox minhabba politika neo-liberali.

“Hafna familji qed ibatu minn stress ikkawzat minn sieghat twal ta’ xoghol ghal paga baxxa, anke fost dawk li ghandhom xogholijiet relattivament stabbli. Barra min hekk, jezistu forom godda ta’ sfruttar fuq haddiema mhux rapprezentati minn unjins, haddiema part-time, haddiema fuq kuntratt, haddiema kazwali u haddiema barranin, fost ohrajn. Il-bugit ghandu jikkonfronta problemi li qed jiffaccjaw bosta kategoriji ta’ haddiema billi jintroduci mizuri bhal zieda fil-paga minima. It-taxxa fuq id-dhul u taxi ohrajn ghandhom jigu aggustati sabiex jaghtu nifs lil min ghandu paga baxxa jew medja. Min naha l-ohra ghandha tizdied it-taxxa fuq is-sinjuri, fuq l-ispekulazzjon tal-propjeta’, u fuq kumpaniji li qed jaghmlu profitti barra minn normal  bhal banek u kumpaniji tal-loghob, biex b’hekk ikun hemm iktar fondi pubblici li jistghu jintuzaw ghal skopijiet socjali”.
“F’dak li ghandu x’jaqsam mal-harsien socjali, Zminijietna temmen li l-welfare state ghandu jissahhah biex jikkumpensa ghall-inugwaljanzi u t-tbatijiet li jgib mieghu il-kapitalizmu. Bosta gruppi socjali huma vunnerabbli ghal bosta inguwaljanzi u ghalhekk jehtiegu l-protezzjoni mill-welfare state. Dawn jinkludu kopji f’koabitazzjoni li huma nieqsa minn bosta drittijiet – specjalment jekk nisa; single parents genwini – li jridu jaghmlu bilanc bejn it-trobbija ta’ tfal zghar u x-xoghol; u gruppi socjali ohra inkluz dawk li jgorru inugwaljanzi maghhom meta jsiru penzjonanti”.
 “Is-settur tal-housing u sit iehor li jixraqlu attenzjoni kbira fil-bugit. Zminijietna temmen li hemm bzonn investiment ikbar ta’ fondi pubblici ghall-housing socjali affordabbli. L-istat ghandu wkoll jissusidja l-interessi tal-banek ghal skopijiet socjali. Zminijietna ma taqbilx ma kwalunkwe liberalizazzzjoni tal-ligi tal-kera qabel ma jkun hemm pjan olistiku nazzjonali dwar il-housing. Dan il-pjan ghandu jizgura li l-gruppi socjali l-iktar vunnerabbli ma jispiccawx evakwati. Id-diskussjoni prezenti dwar il-ligi tal-kera qed tigi ezagerata minn xi whud, ghall-eskluzzjoni ta’ gruppi socjali bhal dawk bi dhul baxx jew medju, kopji zghazagh u persuni li qed jersqu lejn eta’ penzjonabbli u m’ghandhomx propjeta’. Zminijietna issaqsi jekk l-istat ghandux jikkunsidra jissalvagwardja d-drittijiet tal-housing socjali ta’ nies fi propjetajiet li nkrew qabel il-liberalizazzjoni tal-1995 billi jaghti suppliment annwali biex jikkumpensa lis-sidien ta’ dawn il-propjetajiet”.

“F’dak li ghandu x’jaqsam ma’ l-edukazzjoni, Zminijietna temmen f’sistema iktar komprensiva, ghall-kuntrarju tas-sistema prezenti li hi ibbazata fuq l-istreaming. F’dak li ghandu x’jaqsam mal-bugit, l-istat ghandu jzid l-investiment ghall-beneficcju ta’ gruppi socjali li qed jiffaccjaw realtajiet horox bhal m’huma dawk li jispiccaw l-iskola sekondarja u haddiema li qed jikbru fl-eta’ li ghandhom ftit wisq jew l-ebda snajja jew livell edukattiv. Wiehed irid izomm f’mohhu li persuni b’livell edukattiv baxx huma zvantaggjati wkoll f’dak li ghandu x’jaqsam ma’ access ghall-diversi opportunitajiet edukattivi”.

“Il-kultura ghandha tinghata iktar importanza fil-bugit. Filwaqt li certi elites jibbenefikaw minn certi opportunitajiet, ohrajn ma jibbenefikawx minn dan. L-ghajuna ta’ l-istat lejn dawn ta’ l-ahhar ghandha tizdied, per ezempju pemezz ta’ iktar sussidji lejn attivitajiet kulturali li m’humiex kummercjali u permezz ta’ l-izvilupp jew il-provvista ta’ centri kulturali ghall-attivitajiet ta’ dan it-tip”.

“Zminijietna temmen ukoll li l-ambjent ghandu jinghata priorita’ fil-bugit, fejn permezz tal-principju ta’ min ihammeg ihallas ghandu jkun hemm distinzjoni cara bejn prodotti li jhammgu u ohrajn”.

“Ghandu jkun hemm iktar investiment fit-trasport pubbliku. F’dan ir-rigward, Zminijietna temmen li s-sussidji jibqghu parti essenzjali tat-trasport pubbliku, irrispettivament minn jekk is-sistema hijiex wahda ta’ monopolju ta’ l-istat, monopolju privat jew wahda liberalizzata. Is-sussidji jizguraw li rotot li fuqhom ma jsirx qliegh jigu moqdija”.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page