VENEZUELA: AN EXAMPLE OF TRUE DEMOCRACY

Press Release: 04/12/07
Stqarrija Stampa: 04/12/07
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Lehen ix-Xellug
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432
Zminijietna@yahoo.com

VENEZUELA: AN EXAMPLE OF TRUE DEMOCRACY

Zminijietna - Voice of the Left said that the vote on the constitutional referendum in Venezuela confirmed the ethics of the Bolivarian Revolution, whereby the people's voice prevailed. This is a far cry from the baseless propaganda put forward by those who are opposing the social transformations of the Bolivarian revolution.

Zminijietna, which supports the policies of the Venezuelan Government, said

"The proposals put forward by the Chavez Government were going to further improve the social conditions of Venezuela, for example reducing the maximum working week from 44 to 36 hours and by extending social security benefits to workers in informal sector. The proposals also included reforms seek to strengthen national control of Venezuela's resources in order to share the wealth more equally among the population. The constitution would have guaranteed the right to public, social, mixed, private and collective property".

"It is worth noting that the difference between the 'yes' and 'no' camps was marginal, and the abstention rate was of 44%.  49% voted for the Government's proposals. Perhaps too many proposals were being put forward in such a short time, and perhaps some were too radical for certain social groups, hence the defeat of the referendum, but not of the revolution".

"The fact that Chavez immediately conceded defeat shows that opponents of the Bolivarian revolution are feeding baseless propaganda in an attempt to destabilize the country. It is ironic that whilst the Venezuelan government chose to call a referendum on its proposals, the EU and governments including Malta's are denying people the right to vote on the EU treaty
which will have such a profound impact on the way of life in European countries".

"Venezuela is a shining example for all those who believe that another type of society is possible, a society based on equality, social justice and democracy. Zminijetna is confident that lessons have been learned from this referendum".

Over 200 representatives from 13 European countries - including over 150 MPs, MEPs and regional politicians together with representatives of trade unions, national student bodies, women's organisations, peace movements, writers and academics - have backed a statement in support of the Venezuelan government's policies of social progress and democratic inclusion

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left

VENEZUELA: EZEMPJU TA’ DEMOKRAZIJA TA’ VERU

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet li l-vot dwar ir-referendum kostituzzjonali fil-Venezuela ikkonferma l-etika tar-Revoluzzjoni Bolivarja, fejn rebah il-vuci tal-poplu. Dan hu differenti ghal kollox mill-propganda bla bazi li qed jaghmlu dawk li qed jopponu t-trasformazzjonijiet socjali tar-revoluzzjoni Bolivarjana.

Zminijietna, li tappoggja l-politika tal-Gvern tal-Venezuela, qalet

"Il-proposti li ghamel il-Gvern ta’ Chavez kienu ser ikomplu jtejbu l-kundizzjonijiet socjali fil-Venezuela, per ezempju bill-titnaqqas il-gimgha tax-xoghol minn 44 ghal 36 siegha u billi jigu estizi beneficji socjali ghall-haddiema fis-settur informali. Il-proposti kienu jinkludu riformi li jsahhu l-kontroll nazzjonali fuq ir-rizorsi tal-Venezuela sabiex il-gid ikun jista’ jigi mqassam b’mod iktar ekwu bejn il-poplu. Il-kostituzzjoni kienet ser tigarantixxi d-dritt ghall-propjeta’ pubblika, socjali, mhallta, privata u kollettiva”.

"Ta’ min jinnota li d-differenza bejn il-vot ‘Iva’ u l-vot ‘Le’ kien zghir hafna, u 44% astjenew mill-vot. 49% ivvutaw favur il-proposti tal-Gvern. Forsi kien hemm wisq proposti f’temp qasir ta’ zmin, u forsi uhud mill-proposti kienu radikali wisq ghal xi gruppi socajli. It-telfa kienet wahda tar-referendum u mhux tar-revoluzzjoni”.

"Il-fatt li Chavez mill-ewwel ammetta t-telfa turi li l-avversarji tar-revoluzzjoni Bolivarjana qed jaghmlu propaganda bla bazi f’attentat li jidistabilizzaw il-pajjiz. Hija haga ironika li filwaqt li l-Gvern tal-Venezuela ghazel li jsejjah referendum ghall-proposti tieghu, l-Unjoni Ewropea u gvernijiet fosthom ta’ Malta qed jichdu d-dritt li l-poplu jivvota dwar it-trattat ta’ l-UE li ser ikollu impatt kbir fuq l-istil tal-hajja f’pajjizi Ewropej”.

"Venezuela hu ezempju haj ghal dawk kollha li jemmnu li tip iehor ta’ socjeta hi possibli – socjeta ibbazata fuq l-ugwaljanza, gustizzja socjali u demokrazija. Zminijietna temmen li gew mghallma numru ta’ lezzjonijiet minn dan ir-referendum”.

Iktar minn 200 rapprezentant minn 13 il-pajjiz Ewropew, inkluz iktar minn 150 membri tal-parlament ewropew u politici regjonali, flimkien ma rapprezentattivi ta’ unjins tal-haddiema, ghaqdiet nazzjonali ta’ l-istudenti, organizazzjonijiet tan-nisa, movimenti tal-paci, kittieba u akkademici appoggjaw stqarrija favur il-politika tal-Gvern tal-Venezuela li hi bbazata fuq il-progress socjali u l-inkluzjoni demokratija.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen -ix-Xellug


Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page