"UNIONS SHOULD FORM TRADE UNIONS COUNCIL"

Press Release: 08/12/07
Stqarrija Stampa: 08/12/07
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Lehen ix-Xellug
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432
Zminijietna@yahoo.com

"UNIONS SHOULD FORM TRADE UNIONS COUNCIL" Zminijietna - Voice of the Left

In reaction to the news that the Federation of Industry and the Chamber of Commerce shall merge, Zminijietna - Voice of the Left urged Maltese trade unions to resolve reconcilable differences between them and form a trade union council which works in the interest of the working class.

Zminijietna - Voice of the Left said

"Trade Union Councils exist in various countries whereby trade unions discuss policies and strategies and come up with proposals in the interests of workers. Trade Unions unite whilst respecting each others' identities. In Malta, trade unions are divided, and this only works to the benefit of ruling class interests at the detriment of workers. With the merge of employers associations, one can only expect further pressure to deteriorate workers conditions. One should remember the constant opposition to an increase in the minimum wage by such organisations".

"In the private sector, unionised workers frequently lack bargaining power due to the lack of solidarity from other trade unions, whilst in the public sector, the division which exists  amongst trade unions is making it easier for the dismantling and privatisation of public services. Ultimately, this is resulting in job losses or inferior job conditions for many workers".

"Besides, due to the neo-liberal direction Malta is moving towards, the country is witnessing an increase of non-unionised workers, part-time workers, workers on contract and informal workers, and once again, this requires strong trade union action, given that much of such employment is characterised by a lack of rights".

"It is only through solidarity and collective action that the working class can improve its situation. A Trade Union Council would therefore be a step in the right direction against the 'race to the bottom' of neo-liberalism.

As a leftist organisation, Zminijietna urges trade unions to form alliances in the interests of workers".

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left


"L-UNJINS GHANDHOM JIFFIRMAW KUNSILL TREJDUNJONISTIKU" Zminijietna - Lehen ix-Xellug

B'reazzjoni ghall-ahbar dwar l-ghaqda bejn il-Federazzjoni ta' l-Industrija u l-Kamra tal-Kummerc, Zminijietna - Lehen ix-Xellug appellat lill-unjins tal-haddiema biex jirrisolvu id-differenzi rikonciljabli ta' bejniethom u jiffurmaw kunsill trejdunjonijstiku li tahdem fl-interess tal-klassi tal-haddiema.

Zminijietna - Lehen ix-Xellug qalet

"Kunsilli trejdunjonistici jezistu f'bosta pajjizi fejn unjins tal-haddiema jiddiskutu politika u strategiji u jifformolaw proposti fl-interess
tal-haddiema. L-unjins jinghaqdu filwaqt li jirrispettaw l-identitajiet ta' xulxin. F'Malta, l-unjins huma maqsuma, u dan jahdem biss fl-interess
tal-klassijiet dominanti ghad-detriment tal-haddiema. Jekk jinghaqdu l-assocjazzjonijiet ta' min ihaddem, wiehed jistenna iktar pressjoni biex
jintaqqsu l-kundizzjonijet tal-haddiema. Wiehed ghandu biss jiftakar  fl-opozizzjoni kontinwa ta' ghaqdiet ta' min ihaddem kontra zieda fil-paga minima".

"Fis-settur privat, haddiema imsiehba f'unjins ta' spiss ma jistawx jinnegozzjaw sew minhabba nuqqas ta' solidarjeta minn unjins ohrajn, filwaqt li fis-settur pubbliku, il-qasma li tezisti fost l-unjins qed taghmilha iktar facli biex jigu zmantellati jew privatizzati servizzi pubblici.
Fl-ahhar mill-ahhar, dan qed iwassal f'telf ta' impjiegi jew kundizzjonijet inferjuri ghall-haddiema".

"Barra min hekk, minhabba li Malta qed timxi fit-triq lejn in-neo-liberalizmu, il-pajjiz qed jesperjenza zieda f'haddiema li ma
jithallewx jissiehbu f'unjins, haddiema part-time, haddiema fuq kuntratt, u haddiema informali, u ghal darb'ohra, dan jirrikjedi azzjoni
trejdunjonistika b'sahhita, peress li hafna minn dawn l-impjiegi huma karaterizzati minn nuqqas ta' drittijiet".

"Huwa biss permezz tas-solidarjeta' u l-azzjoni kollettiva li l-klassi tal-haddiema tista' ttejjeb is-sitwazzjoni taghha. Kunsill trejdunjonsitku
ikun pass fid-direzzjoni t-tajba kontra t-tellieqa sal-qiegh tan-neo-liberalizmu. Bhala ghaqda xellugija, Zminijietna tappella
lill-unjins tal-haddiema biex jiffurmaw alleanzi fl-interess tal-haddiema".

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen -ix-Xellug


Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page