New Committee for Zminijietna – Voice of the Left

Press Release: 09/08/07
Stqarrija Stampa: 09/08/07
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Lehen ix-Xellug
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432
Zminijietna@yahoo.com

Kumitat Gdid ghal Zminijietna Lehen ix-Xellug
L-ghaqda Zminijietna Lehen ix-Xellug hatret il-karigi ghall-Kumitat li gie elett fil-Laqgha Generali Annwali ta’ l-istess ghaqda.

Il-Kumitat huwa maghmul minn

President: Michael Camilleri
Vici-President: Alfred Vella
Segretarju: Victor Degiovanni
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici: Michael Briguglio
Editur: Mario Mifsud
Segretarju Attivitajiet / Distribuzzjoni: David Pisani
Tezorier: Alfred Consiglio
Rapprezentant taz-Zminijietna Zghazagh tax-Xellug/ Webmaster: Andre' D'Amato
Membri: Christopher Cutajar, Joe Attard

Il-mira ewlenija tal-Kumitat ta' Zminijietna ghal din is-sena hu li l-ghaqda jkollha prezenza ikbar fis-socjeta' civili Maltija permezz ta' attivizmu minn perspettiva xellugija. Fost affarijiet ohra, Zminijienta ser tkompli l-publikazzjoni tar-rivista Zminijietna; ser tkompli torganizza serje ta' diskussjonijiet pubblici fuq kwistjonijiet socjo-politici; ser ikollha website accessibli u b'updates regolari; ser tinvolvi ruhha f'alleanzi fis-socjeta' civili skond il-kaz; u ser issemma lehinha fl-isfera pubblika.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici

New Committee for Zminijietna – Voice of the Left

Zminijietna – Voice of the Left has appointed the roles for its Committee which was elected in the organisation’s Annual General Meeting.

The Committee is made up of
President: Michael Camilleri
Vice-President: Alfred Vella
Secretary: Victor Degiovanni
Public Relations Officer: Michael Briguglio
Editor: Mario Mifsud
Acitivities & Distibution Secretary: David Pisani
Treasurer: Alfred Consiglio
Representative of Zminijietna Left Youth / Webmaster: Andre' D'Amato
Members: Christopher Cutajar, Joe Attard

The main aim of Zminijietna’s Committee for this year is for the organisation to have a greater presence in Malta’s civil society through activism from a leftist perspective. Amongst other activities, Zminijietna shall keep publishing its quarterly paper Zminijietna; shall keep organising a series of public discussions on socio-political themes and issues; shall have an accessible website with regular updates; shall involve itself in civil society alliances according to the case; and shall make its voice heard in the public sphere.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page