Sovereignty of the Bolivian  President under attack – call for support

Press Release: 12/12/07
Stqarrija Stampa: 12/12/07
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Lehen ix-Xellug
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432
Zminijietna@yahoo.com


Is-sovranita’ tal-President Bolivjan taht theddida. Sejha ghal support.

Zminijietna – Lehen ix- Xellug appoggjat l-mizuri mehuda mill-Gvern Bolivjan fi twettieq ta’ dak li xtaq il-moviment popolari tal-massa. Morales huwa prodott ta’ dan il-moviment ; li huwa maghmul minn numru ta’ movimenti socjali u progressisti, bl-appogg mill-maggoranza tal-poplu u l-Partit Komunista Bolivjan.                                                                                                                        

Ir-rebha misthoqqa fl-elezzjoni ta’ Dicembru ta’ 2005 tirrapprezenta is-success tal-moviment popolari tal-massa li rnexxielu jistabilixxi Gvern Xellugi u popolari fil-pajjiz.

Zminijietna – Lehen ix- Xellug laqghet b’sodisfazzjon id-decizjoni tal-President Bolivjan li jressaq referendum ix-xahar li gej dwar il-kostituzzjoni l-gdida, li giet approvata l-gimgha li ghaddiet fl-Assembleja generali b’153 minn 255 vot. Dan huwa mod  gustifikabbli kontra kull forza rejazzjonarja, oligerkija, il-Gvern Amerikan u l-ftit forzi Ewropej  li qed jippromwovu kampanja fuq skala kbira bl-ghan li jirrevedu l-izviluppi progressivi u socjali li wettaq il-Gvern Xellugi Bolivjan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ir-Ir-riformi l-godda mressqa fil-kostituzzjoni jinkludu diversi riformi socjali, aktar poter lil Gvern fuq ir-rizorsi naturali tal-pajjiz ghal beneficcju tal-poplu Bolivjan, kif ukoll amenda sabiex taghti l-president il-fakulta li johrog ghal zewg elezzjonijiet konsekuttivi ohra. Il-kostituzzjoni kif mressqa tinbidel f’ligi biss bl-approvazzjoni ta’ referendum nazzjonali.  

Zminijietna – Lehen ix- Xellug tirrikonoxxi li l-Bolivja qed tiffaccja l-istess kampanji  sponsorjati mill-Istat Uniti biex jistabilizzaw u jtajru l-Gvern Bolivjan, simili ghall-kolp ta’ stat u propoganda qarrieqa  ndirizzata lejn il-Gvern Venezwelan f’dawn l-ahhar snin. 

David Pisani
Segretarju - Attivitajiet/ Distribuzzjoni
Zminijietna - Lehen ix-Xellug

Sovereignty of the Bolivian  President under attack – call for support

Zminijietna – Voice of the Left  is supporting  the Bolivian government’s measures to carry out the will of the popular mass movement. Evo Morales is himself a product of this movement -  made up of various social and progressive movements, with the backing of the people and the Bolivia Communist Party.  His overwhelming election victory in December 2005 represented the movement’s success in striving to establish a popular government in the country, in spite of the repeated challenges of recent years from the country’s past rulers .

Zminijietna – Voice of the Left welcomes the decision taken by the Bolivian President to hold a referendum next month over the New Constitution which was approved last week by 153 out of 255 assembly members. This is a justified self-defense against  all reactionary forces, the oligarchy, the US government and some European forces who are promoting a large scale campaign aiming to reverse the progressive social developments being implemented  by the  Leftist Government . The new constitutional reforms include various social reforms, more power to the government over Bolivia’s natural resources for the benefit of the Bolivian people and an amendment  to allow the President to seek election in two consecutive five-year terms. The draft constitution will become law if approved in the national referendum

Zminijietna – Voice of the Left recognizes that Bolivia is now facing the likelihood of a U.S.-sponsored campaign to destabilize and overthrow its government, similar to the military coup and other dirty tricks attempted against Venezuela in the last half-decade.

David Pisani
Secretary - Activities/ Distribution
Zminijietna - Lehen ix-Xellug

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page