Zminijietna Izzomm Il-Laqgha Generali

Press Release: 18/06/07
Stqarrija Stampa: 18/06/07
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Lehen ix-Xellug
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432
Zminijietna@yahoo.com

Zminijietna Izzomm Il-Laqgha Generali

L-Ghaqda Zminijietna, zammet il-laqgha generali taghha nhar il-Gimgha 15 ta' Gunju, fejn fost affarijiet ohra gie elett kumitat gdid u giet stabilita sezzjoni zghazagh ta' l-istess ghaqda.

Il-laqgha generali giet preseduta minn Alfred Vella.

Fl-intervent tieghu, il-Vici President Mario Mifsud qal li f'dawn l-ahhar snin Zminijietna stabilixxiet ruhha bhala ghaqda non-governattiva xellugija li tiddjaloga ma' partiti u ghaqdiet ohra. Qal li l-ghaqda qieghda tippublika b'mod konsistenti u regolari l-fuljett taghha 4 darbiet fis-sena, liema fuljett qieghed jipprezenta opinjonijiet minn perspettivi xellugin.

Is-Segretarju Victor Degiovanni qal li Zminijietna organizzat ukoll numru ta' diskussjonijiet pubblici dwar oqsma politici w socjali differenti, kif ukoll attivitajiet socjali. Victor Degiovanni qal li Zminijietna fadlila fejn tkompli tikber bhala ghaqda u qal li kollox jindika li l-ghaqda ghandha fejn tikber.

Michael Briguglio qal li Zminijietna ghandha tippartecipa aktar fl-isfera pubblika bhala vuci tax-xellug, specjalment meta jinhass il-bzonn ta' diskors xellugi fid-dawl ta' zviluppi politici u socjali f'dawn l-ahhar zminijiet.

Andre' D'Amato ippropona li Zminijietna jkollha sezzjoni taz-Zghazagh, liema sezzjoni giet approvata wara diskussjoni miftuha mill-membri prezenti.

Interventi ohra saru minn David Pisani u Mark Camilleri. Tqajmu bosta suggetti u saru bosta proposti li ser jigu trattati mill-kumitat il-gdid.

Ghal iktar informazzjoni dwar Zminijietna wiehed ghandu jikteb lil zminijietna@yahoo.com jew Zminijietna 14/8 Vincenti Buildings, Triq id-Dejqa, Valletta.

Michael Briguglio
g/ Zminijietna


ZMINIJIETNA HOLDS GENERAL MEETING


Zminijietna Organisation held its general meeting last Friday 15th June, where amongst other decisions, a new committee was elected and a youth section of the same organization was set-up.

The general meeting was chaired by Alfred Vella.

In his intervention, Vice-President Mario Mifsud said that in these last years Zminijietna established itself as a leftist non-governmental organization (NGO) that holds dialogue with other political parties and organizations. He said that Zminijietna is regularly publishing its pamphlet on a quarterly basis, in which various opinions from leftist perspectives
are being presented.

Secretary Victor Degiovanni said that Zminijietna organized a number of public debates on political and social issues, as well as a number of social events. Victor Degiovanni said that Zminijietna has room for growth, and everything shows that this is possible.

Michael Briguglio said that Zminijietna should increase its participation in the public sphere as a voice of the left, especially when a need is felt for leftist discourse given recent political and social developments.

Andre' D'Amato proposed that Zminijietna should have a youth section. This proposal was approved following an open discussion amongst the members present.

Other interventions were made by David Pisani and Mark Camilleri. A number of issues were raised and various proposals were made, which shall be dealt with by the new committee.

More information on Zminijietna can be obtained from zminijietna@yahoo.com or from Zminijietna 14/8, Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta.

Michael Briguglio
f/ Zminijietna
Mob 9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page