‘Electoral Budget’: Zminijietna – Voice of the Left

Press Release: 20/11/07
Stqarrija Stampa: 20/11/07
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna
14/8
Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta
Zminijietna@Yahoo.com

GWU SHOULD NEGOTIATE ON BEHALF OF NURSING AIDES - ZMINIJIETNA

Zminijietna - Voice of the Left expressed its solidarity with Nursing Aides who are being used as a political scapegoat by the Government. The Leftist NGO said that once the GWU represents the majority of nursing aides, it has the legitimate right to negotiate on behalf of these workers for their long-due collective agreement.

Zminijietna said

"We are expressing our concern that whilst the Government has negotiated the long due new collective agreements with higher grades such as consultants and doctors, the same Government has not done the same with other grades of workers including nursing aides. At the same time, some other grades such as care workers are still awaiting official recognition."

"As regards nursing aides, Zminijietna finds it very difficult to agree with the Government in its arbitrary hand-picking of a particular trade union for the negotiation of the nursing aides' collective agreement, when it is more than clear that the General Workers' Union has the legitimate right to negotiate in this regard, given that it represents the majority of nursing aides".

"Zminijietna augurs that the Government is not purposely using a divide-and-rule strategy to the detriment of workers. This strategy was already used in the Sea Malta issue, which had negative repercussions not only for workers but also for the national interest. Zminijietna opposes in two-weights two-measures policies which ultimately result in less rights for workers. Unions should not succumb to the divide-and-rule strategy".

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left

IL-GWU GHANDHA TINNEGOZZA F’ISEM IN-NURSING AIDES

Zminijietna – Lehen ix-Xellug esprimiet is-solidarjeta’ taghha ma’ Nursing Aides li qed jintuzaw bhala ballun politiku mill-Gvern. L-ghaqda xellugija qalet li galadarba il-General Workers’ Union tirraprezenta l-maggoranza tan-nursing aides, l-istess unjin ghandha d-dritt legittimu li tinnegozja f’isem dawn il-haddiema ghall-ftehim kollettiv li ilu mistenni ghal zmien twil.

Zminijietna qalet

"Qed nesprimu t-thassib taghna minhabba li filwaqt li l-Gvern innegozja ftehim kollettiv li kien ilhom mistennijja ma’ haddiema b’gradi gholjin bhall-konsultent w tobba, l-istess Gvern m’ghamilx l-istess ma kategoriji ohra ta’ haddiema inkluz in-nursing aides. Fl-istess hin, gradi ohra bhall-care workers ghadhom qed jistennew li jigu rikonoxxuti ufficjalment”.

"F’dak li ghandu x’jaqsam man-nursing aides, Zminijietna issibha difficli hafna li taqbel mal-gvern fil-mod arbitrarju ta’ kif qed jaghzel unjin partikulari biex jinnegozzja maghha ghall-ftehim kollettiv tan-nursing aides, meta hu car daqs il-kristall li l-General Workers' Union ghandha d-dritt legittimu li tinnegozzja f’dan ir-rigward, minhabba li tirraprezenta l-maggoranza tan-nursing aides”.

"Zminijietna tawgura li l-Gvern mhux qed juza strategija apposta ta’ ‘ifred u ahkem’ ghad-detriment tal-haddiema. Din l-istrategija diga’ kienet intuzat fil-kwistjoni tas-Sea Malta, li kellha riperkussjonijiet negattivi mhux biss ghall-haddiema izda wkoll ghall-interess nazzjonali. Zminijietna topponi mizuri ta’ preferenzi ghad-detriment tal-haddiema. L-Unjins m’ghandhomx jaqaw ghall-lixka ta’ din l-istrategija”.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
9989 4634


Click here to download .doc version of Press Release


Press Releases Main Page