Latest Issue of Zminijietna issued

Press Release: 23/08/07
Stqarrija Stampa: 23 /08/07
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna
14/8
Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta
Zminijietna@Yahoo.com

Latest Issue of Zminijietna issued

The latest issue of quarterly review Zminijietna has been published. The review deals with a number of socio-political themes from leftist perspectives.

The leading articles of Zminijietna are a critique of the recent article in The Economist magazine which said that Malta should accept more immigrants if it is to be like Europe; and a statement by Zminijietna - Voice of the Left with proposals for the forthcoming national budget. Zminijietna is for a budget based on social justice.

Zminijetna also includes various opinion pieces including James Debono on the struggle between liberal and fascist tendencies; Christopher Cutajar on the third political voice in Malta; Michael Briguglio on populism and leftist political strategy; Victor Degiovanni on the arbitrary role taken by certain entities to the detriment of common citizens; and Joseph M. Cachia on the controversy between Malta, Libya and the EU in illegal immigration issue.

Zminijietna also includes various news international news items from Leftist parties in Europe, and local news including a report on a public seminar regarding land development that was organised by  Zminijietna - Voice of the Left, news from Indymedia-Malta and a report of the recent annual general meeting held by Zminijietna - Voice of the Left.

To subscribe in Zminijietna one should send Lm1 (cheque or stamps) to Zminijetna, 14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta.

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left

Mob 9989 4634

Harga gdida ta’ Zminijietna

Harga gdida tar-rivista Zminijietna giet ippublikata. Din ir-rivista titratta kwistjonijiet socjo-politici minn perspettivi xellugin.

L-artikli prominenti f’Zminijietna huma kritika ta’ artiklu ricenti li deher fir-rivista The Economist li qal li Malta ghandha taccetta iktar immigranti jekk ghandha tkun bhall-Ewropa; u stqarrija ta’ Zminijietna – Lehen ix-Xellug li tinkludi proposti ghall-bugit, liema proposti huma favur il-gustizzja socjali.

Zminijietna tinkludi wkoll artikli ta’ opinjoni fosthom ta’ James Debono dwar il-kunflitt bejn tendenzi liberali u tendenzi faxxisti; Christopher Cutajar dwar it-tielet vuci politika f’Malta; Michael Briguglio dwar il-popolizmu u strategija politika tax-xellug; Victor Degiovanni dwar id-decizzjonijiet arbitrarji li qed jiehdu certu entitajiet a skapitu ta’ cittadini komuni; u Joseph M. Cacha dwar il-kontroversja bejn Malta, il-Libja u l-UE dwar il-kwistjoni ta’ l-immigrazzjoni illegali.

Zminijietna tinkludi wkoll ahbarijet internazzjonali minn partiti xellugin fl-Ewropa u ahbarijiet lokali fosthom rapport dwar diskussjoni pubblika organizzata minn Zminijietna Lehen ix-Xellug dwar l-izvilupp u l-ambjent; rapport dwar il-laqgha generali annwali ta’ Zminijietna Lehen ix-Xellug; u ahbarijiet minn Indymedia – Malta.

Biex wiehed jabbona fir-rivista Zminijietna ghandu jibghat Lm1 (cekk jew bolol) lil Zminijetna, 14/8 Vincenti Buildings, Triq id-Dejqa, Valletta.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici

Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page