Zminijietna welcomes Labour proposals on Housing and MCESD

Press Release: 29/08/07
Stqarrija Stampa: 29/08/07
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Lehen ix-Xellug
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432
Zminijietna@yahoo.com

Zminijietna welcomes Labour proposals on Housing and MCESD

Zminijietna - Voice of the Left welcomed the proposals by the Malta Labour Party regarding the housing and MCESD issues. Zminijetna - Voice of the Left considered these proposals as positive steps which however need further additions.

As regards Labour's proposal to include the Malta Council for Economic and Social Development (MCESD) in the Cabinet, Zminijetna - Voice of the Left said that it agrees that civil society interests in the economic and social fields are represented in Cabinet. This can help ensure better participation in national decision-making by such interests. However, the MCESD itself should be more representative of civil society interests, by also
incorporating representation such as those of consumers, environmentalists and other social interests.

Zminijietna - Voice of the Left added that increased participation in decision making by civil society interests is positive, but however, democratically-elected Governments should take the ultimate responsibility for economic and social development. It is more than clear that ideology and political direction play important roles in this regard.

As regards Labour's proposals on housing incentives, Zminijietna - Voice of the Left said that it welcomes Labour's plans to subsidise first-time buyers through a universal scheme, and to help families and workers facing redundancies by giving them increased time to repay loans.

Zminijietna - Voice of the Left added that Labour's proposal for the refunding of grants, including interest, once the couple sells its first property, is fair, as the state will be able to use such funds for social purposes.

However Zminijietna - Voice of the Left added that Labour's proposals need to address the problem regarding property speculation and the rampant increase in property prices. In this regard, property left vacant for
speculative purposes should be taxed (for example from the third property onwards), and Government should intervene in the housing market.

Government should also increase investment in social housing and ensure that it is affordable to low-income earners.

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 9989 4634

Zminijietna tilqa' l-proposti tal-Partit Laburista dwar il-housing u l-MCESD

Zminijietna - Lehen ix-Xellug laqghet il-proposti tal-Partit Laburista dwar il-housing u l-MCESD. Zminijietna - Lehen ix-Xellug qalet li dawn il-proposti huma pozittivi izda ghandhom bzonn xi addizzjonijiet.

F'dak li ghandu x'jaqsmal mal-proposta tal-Partit Laburista biex il-Kunsill Malti ghall-Izvilupp Ekonomiku u Socjali (MCESD) ikun rapprezentat fil-Kabinett, Zminijietna - Lehen ix-Xellug qalet li taqbel li interessi interessi tas-socjeta' civili mill-oqsma ekonomici u socjali ikunu rapprezentati fil-Kabinett. Dan jista' jghin sabiex ikun hemm iktar participazzjoni ta' dawn l-interessi fit-tehid tad-decizzjonijiet nazzjonali. Izda, jehtieg li l-MCESD stess tizgura iktar partecipazzjoni ta' interessi mis-socjeta' civili, billi tinkorpora rapprezentanza mill-konsumaturi, ambjentalisti u interessi socjali ohra.

Zminijietna - Lehen ix-Xellug ziedet li partecipazzjoni akbat ta' interessi mis-socjeta' civili hu pass pozittiv, izda, Gvernijiet li gew eletti demokratikament ghandhom jiehdu r-responsabilita' ahharija ta' zvilupp ekonomiku u socjali. F'dan ir-rigward, l-ideologija u d-direzzjoni politika jilghabu rwoli importanti.

F'dak li ghandu x'jaqsam mal-proposti tal-Partit Laburista dwar incentivi fil-qasam tal-housing, Zminijietna - Lehen ix-Xellug laqghet il-pjan Laburista biex jigu ssusidjati b'mod universali dawk kollha li ser jixtru
propjeta' ghall-ewwel darba, kif ukoll li jigu mghejjuna familji u haddiema li qed jiffacjaw sitwazzjoni ta' qghad billi jinghataw iktar zmien biex ihallsu d-djun.

Zminijietna - Lehen ix-Xellug ziedet li l-proposta tal-Partit Laburista biex l-ghajnuniet jergghu jithallsu lill-istat, jekk u meta kopja tbiegh l-ewwel propjeta' taghha, hi wahda gusta, ghax b'hekk l-istat ikun jista' juza dawn
il-fondi ghal skop socjali.

Madankollu Zminijietna - Lehen ix-Xellug qalet li l-proposti Laburisti ghandhom jindirizzaw il-problema ta' spekulazzjoni fil-propjeta' u zieda rampanti fil-prezzjijiet tal-propjeta'. F'dan ir-rigward, propjeta' li tithalla vojta ghal skopijiet ta' spekulazzjoni ghandha tigi intaxxata (per ezempju mit-tielet propjeta' l-quddiem), u l-Gvern ghandu jintervjeni fis-suq tal-housing.

Il-Gvern ghandu wkoll izid l-investiment fil-housing socjali u jizgura li dan ikun affordabbli ghal dawk bi qliegh baxx.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna Lehen ix-Xellug
Mob 9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page