Public debate on Economic Growth in Malta

Press Release: 29/10/07
Stqarrija Stampa: 29/10/07
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna – Lehen ix-Xellug
14/8
Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta
Zminijietna@Yahoo.com

Public debate on Economic Growth in Malta

Zminijietna – Voice of the Left shall be organising a public debate on Economic Growth in Malta on Saturday 10th November at 60A, Strait Street, Valletta, at 10am.  The debate shall be chaired by journalist James Debono and shall include the following speakers:

Nationalist Party: Charles Selvaggi
Malta Labour Party: Onor. Dr. Charles Mangion
Alternattiva Demokratika: Edward Fenech
Azzjoni Nazzjonali: Philip Beattie
Zminijietna – Voice of the Left: Michael Briguglio
Economist: Dr Gordon Cordina

In the meantime, the latest issue of quarterly review Zminijietna has been published. The review deals with a number of socio-political themes from leftist perspectives.

The leading article of Zminijietna is Michael Briguglio’s analysis of the Malta Labour Party’s chances of winning the next general elections. Other opinion pieces include David Pisani on privatisation of public services and companies in Malta; Victor Degiovanni on the significance of 11th September; James Debono on the modernization of Malta; Noel Agius on Racism, A. Pert on the development of democracy; and the first part of an analysis of ethical public procurement in Malta by Nina Zita.

Zminijietna also includes various statements by Zminijetna  - Voice of the Left on issues such as part-time work, VAT, and housing.  The review also includes various news items including the election of the new committee of Zminijietna – Voice of the Left,  the launching of Zminijietna Left Youth,  Cuba’s health system; and other news.

To subscribe in Zminijietna one should send Lm1 (cheque or stamps) to  Zminijetna, 14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta.

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left

Mob 9989 4634

Diskussjoni pubblika dwar it-Tkabbir Ekonomiku f’ Malta

Zminijietna – Lehen ix-Xellug ser torganizza diskussjoni pubblika dwar it-tkabbir ekonomiku f’Malta nhar is-Sibt 10 ta’ Novembru, f’60A, Triq id-Dejqa, Valletta, fl-10am. Id-diskussjoni ser titmexxa mill-gurnalist James Debono u ser tinkludi dawn il-kelliema:

Partit Nazzjonalista: Charles Selvaggi
Malta Labour Party: Onor. Dr. Charles Mangion
Alternattiva Demokratika: Edward Fenech
Azzjoni Nazzjonali: Philip Beattie
Zminijietna – Lehen ix-Xellug: Michael Briguglio
Ekonomista: Dr Gordon Cordina

Sa dan it-tant, giet ippublikata harga gdida tar-rivista Zminijietna. Din ir-rivista titratta kwistjonijiet socjo-politici minn perspettivi xellugin.

L-artiklu prominenti f’Zminijietna hu l-analizi ta’ Michael Briguglio dwar jekk il-Partit Laburista jistax jirbah l-elezzjoni generali. Artikli ohrajn ta’ opinjoni jinkludu dak ta’ David Pisani dwar il-privatizazzjoni ta’ servizzi u kumpaniji pubblici f’Malta; Victor Degiovanni dwar is-sinjifikat tal-11 ta’ Settembru; James Debono dwar il-modernizazzjoni ta’ Malta; Noel Agius dwar ir-razzizmu; A. Pert dwar l-izvilupp tad-demokrazija; u l-ewwel parti ta’ analizi dwar il-konsum etiku mis-settur pubbliku ta’ Nina Zita.

Zminijietna tinkludi wkoll diversi stqarrijiet ta’ Zminijietna – Lehen ix-Xellug dwar kwistjonijiet bhax-xoghol part-time, il-VAT u l-housing. Ir-rivista tinkludi wkoll ahbarijiet dwar l-elezzjoni tal-kumitat il-gdid ta’ Zminijietna – Lehen ix-Xellug; taghrif dwar l-ghaqda gdida Zminijietna Zghazagh tax-Xellug, ahbarijiet dwar is-settur tas-sahha f’Kuba, u ahbarijiet ohra.

Biex wiehed jabbona fir-rivista Zminijietna ghandu jibghat Lm1 (cekk jew bolol) lil
Zminijetna, 14/8 Vincenti Buildings, Triq id-Dejqa, Valletta.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici

Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page