REFERENDUM FOR EU TREATY SHOULD BE HELD - ZMINIJIETNA

Press Release: 29/11/07
Stqarrija Stampa: 29/11/07
(Verzjonijiet bl-Ingliz)

 

 

Zminijietna - Lehen ix-Xellug
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432
Zminijietna@yahoo.com
www.Zminijietna.org


REFERENDUM FOR EU TREATY SHOULD BE HELD - ZMINIJIETNA

Zminijietna - Voice of the Left joined the various political forces across the European Union in a call for a referendum on the EU Treaty. Zminijietna said that irrispective of one's position on the treaty, it requires democratic approval if it is to be politically legitimate. At the same time, Zminijietna criticised the treaty for its neo-liberal positions which will result in further inequality.

Zminijietna said

"The EU, various European Governments and certain political parties are seeking to avoid a democratic debate on the EU Treaty. This is taking place in Malta too, where apparently the only issue that seems to be given importance by institutionalised forces is Malta's additional parliamentary seat. The attempt to stifle debate is unacceptable and is a profound disrespect for democracy and for the sovereign will, expressed by the French and Dutch peoples, in the 2005 referendums. The right of each people to have their say on a treaty which
has such profound consequences for the present and the future of each of their countries and of Europe must be guaranteed, through a broad and democratic debate and through the expression of the popular will".

On the Treaty itself, Zminijietna said

'The treaty includes various neo-liberal polices that will further jeopardise economic and social gains of the workers and the peoples, whether through the liberalisation of markets, the primacy of competition or the monetarist policies that do not take into account growth and employment; or by dismantling and privatising public services'.

'The treaty also demands the “progressive suppression of all restrictions on international trade and foreign direct investment”. It reaffirms that the unaccountable European Central Bank has the sole duty of combating inflation – unlike, for example, even the US Federal Reserve Board, which also has to maintain full employment. Besides, the reform treaty gives the unelected European Commission the power to force through the privatisation of public services' .

'The proposed treaty institutionalises neo-liberalism in various areas and also promotes further militarisation. To the contrary, alongside various left-wing political parties and NGOs across Europe, Zminijietna - Voice of the Left has confidence in the possibility of a different Europe - a Social Europe of cooperation,  social, economic and environmental progress and peace".

In the meantime, Zminijietna's youth wing 'Zminjietna Left Youth' joined the European pro-referendum campaign of Democracy International.

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left

ZMINIJIETNA FAVUR REFERENDUM DWAR IT-TRATTAT TA’ L-UE

Zminijietna – Lehen ix-Xellug inghaqdet mal-forzi politici fl-Unjoni Ewropea li qed isejhu ghal referendum dwar it-trattat ta’ l-UE. Zminijietna qalet li irrispettivament mill-pozizzjoni li wiehed ikollu dwar it-trattat, l-istess trattat jehtieg approvazzjoni demokratika jekk ghandu jkun politikament legittimu. Fl-istess hin, Zminijietna ikkritikat it-trattat minhabba li ghandu bosta pozizzjonijiet neo-liberali li jwasslu ghal iktar inugwaljanza.

Zminijietna qalet

"L-UE, Gvernijiet varji fl-Ewropa u xi partiti politici qed jipprovaw iwaqqfu dibattitu demokratiku  dwar it-trattat ta’ l-UE. Dan qed isir f’Malta wkoll, fejn apparantament l-uniku suggett li qed jibghata mportanza mill-forzi istituzzjonalizzati hu s-siggu zejjed li Malta ser ikollha fil-Parlament Ewropew. L-attentat li jitwaqqaf id-dibattitu hu inacettabli u juri disrispett kbir ghad-demokrazija u ghall-verdett Sovran, espress mill-popli Francizi u Olandizi, fir-referenda tal-2005. Id-dritt li kull poplu jsemma lehnu dwar trattat li ser ikollu konsegwenzi daqshekk profondi ghall-prezent u ghall-futur ta’ kull pajjiz u ta’ l-Ewropa ghandu jigi garantit, permezz ta’ dibattitu demokratiku wiesgha u permezz tal-verdett tal-poplu”.

Dwar it-trattat innifsu, Zminijietna qalet

'It-trattat jinklui politika neo-liberali li ser inaqqsu hafna gwadanji li ghamlu l-haddiema u l-popli, permezz ta’ iktar liberalizazzjoni; permezz ta’ politika li monetarja li tpoggi l-kompetizzjoni qabel kollox ghad-detriment tat-tkabbir u l-holqien tax-xoghol; u permezz ta’ l-izmantellar u l-privatizazzjoni ta’ servizzi pubblici”.

'It-trattat jishaq ukoll li ghandu jkun hemm “suppressjoni progressive ta’ kull restrizzjoni ghall-kummerc internazzjoni u ghall-investiment barrani dirett”. Jafferma li l-Bank Centrali Ewropw ghandu d-dmir wahdieni li jrazzan l-inflazzjoni. L-anqas il- Federal Reserve Board ta’ l-iStati Uniti ta’ l-Amerika ma jmur daqshekk fl-estrem, ghax wiehed mill-ghanijiet tieghu hu li jkun hemm xoghol ghal kulhadd. Barra minn hekk, it-Tratta jaghti sahha lill-Kummissjoni Ewropeja – li m’hijiex eletta – li ggieghel il-privatizazzjoni ta’ servizzi pubblici”.

'It-trattat kif inhu proposi jistituzjonalizza in-neo-liberalizmu f’oqsma varju u jippromwovi iktar militarizmi. Ghall-kuntrarju, flimkien ma’ bosta partiti u ghaqdiet non-governattivi tax-xellug, Zminijietna – Lehen ix-Xellug hi kunfidenti li jista’ jkun hemm Ewropa ohra – Ewropa Socjali ta’ kooperazzjoni, progress socjali, ekonomiku u ambjentali, u paci”.

Sa dan it-tant, il-fergha taz-zghazagh ta’ Zminijietna – ‘Zminijetna Zghazagh tax-Xellug’, issiehbet mal-kampajna favur referendum dwar it-trattat ta’ Democracy International.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazjonijiet Publici
Zminijietna Lehen ix-Xellug

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page