Malta's Government should vote against liberalisation of postal services

Press Release: 30/09/07
Stqarrija Stampa: 30 /09/07
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna – Lehen ix-Xellug
14/8
Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta
Zminijietna@Yahoo.com

"Malta's Government should vote against liberalisation of postal services"
Zminijietna - Voice of the Left

In a press release Zminijietna - Voice of the Left said that by voting in favour of full liberalisation of postal services in the EU Council of Ministers tomorrow, the Nationalist Government will be taking the next step in dismantling a public service which was reliable and which, through privatisation, is progressively being transformed to a commercial entity with less workers' rights and less social responsibility, to the detriment of customers and staff alike.

If the directive for liberalization of postal services is adopted by the European Coucil of Ministers, it will be definitive; if it is not adopted, it will be sent back to the opinion of the European Parliament.

"We appeal to the Maltese Government to put the social interests of postal workers and clients before commercial interests and to vote against this directive", added Zminijietna - Voice of the Left.

Zminijietna - Voice of the Left said that it agreed with the position of the United Left group in the European Parliament. In this regard, Dutch MEP Erik Meijer drew attention to the fact that it was the inadequacy of private operation of postal services in the past that led states to assume responsibility for them.  With this proposal, private operators will use temporary workers, post offices will be replaced by commercial entitites, and vital services to the elderly and those living in non-profitable areas will disappear.

Zminijietna - Voice of the Left also welcomed the position of the European Left Party, the European Trade Union Confederation, the French socialists and of the European Greens who spoke against the dismantling of postal services and about the problems of small countries respectively.

"Postal services should be public services with social responsibilities. They should not be in the hands of the free market", concluded Zminijietna - Voice of the Left.

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
9989 4634"Il-Gvern Malti ghandu jivvota kontra l-liberalizazzjoni tas-servizzi postali" Zminijietna - Lehen ix-Xellug

Zminijietna - Lehen ix-Xellug qalet li b'vot favur il-liberalizazzjoni totali tas-servizzi postali fis-sessjoni t'ghada tal-Kunsill tal-Ministri
Ewropej, il-Gvern Nazzjonalista qed jiehu l-pass li jmiss fl-izmantellar ta' servizz publiku li kien jaghti servizz li tista' toqghod fuqu u li, permezz tal-privatizazzjoni, qed jigi trasformat b'mod progressiv f'entita kummercjali b'inqas drittijiet tal-haddiema u inqas responsabilita' socjali, ghad-detriment tal-klienti u l-haddiema tieghu.

Jekk id-direttiva favur il-liberalizazzjoni tigi approvata mill-Kunsill tal-Ministri, dan ikun pass definittiv. Izda jekk din ma tigix addotta,
id-direttiva terga' tmur lura fil-parlament Ewropew.

"Nappellaw lill-Gvern Malti biex ipoggi l-interessi socjali tal-haddiema u klienti postali qabel dawk kummercjali u jivvota kontra din id-direttiva", sahqet Zminijietna - Lehen ix-Xellug.

Zminijietna - Lehen ix-Xellug qalet li taqbel mal-pozizzjoni tal-blokk Xellugi fil-Parlament Ewropew (GUE/NGL). F'dan ir-rigward, l-MEP Olandiz Erik Meijer qal li fil-passat is-servizz inadekwat tas-servizzi postali f'idejn operaturi privati waslet ghall-gvernijiet li jiehdu responsabilita' taghhom. B'din il-proposta, operaturi privati ser juzaw haddiema temporanji, numru ta' ufficji tal-posta ser jisparixxu u minflokom ikun hemm entitajiet kummercjali, u servizzi li huma ta' mportanza ghall-anzjani u ghal min jghix f'postijiet mhux profittabli ser jisparixxu.

Zminijietna - Lehen ix-Xellug laqghet ukoll il-pozizzjonijiet tal-Partit tax-Xellug Ewropew, European Trade Union Confederation, tas-Socjalisti Francizi u tal-Hodor Ewropej li tkellmu kontra l-izmantellar ta' servizzi postali u dwar il-problemi ta' pajjizi zghar rispettivament.

"Is-servizzi postali ghandjom ikunu servizzi pubblici b'responsabilitajiet socjali. M'ghandhomx jithallew f'idejn is-suq hieles", ikkonkludiet Zminijietna - Lehen ix-Xellug.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page