Latest Issue of Zminijietna issued: October – December 2007

Press Release: 30/12/07
Stqarrija Stampa: 30/12/07
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna
14/8
Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta
Zminijietna@Yahoo.com

Latest Issue of Zminijietna issued: October – December 2007

The latest issue of quarterly review Zminijietna has been published. The review deals with a number of socio-political themes from leftist perspectives.

The leading article of Zminijietna is the call for a referendum on the EU Treaty by NGO Zminijietna – Voice of the Left. Other articles include the full text of Michael Briguglio’s speech on Work, Diversity and Equality which was recently presented at the General Workers’ Union Youth Conference; David Pisani on workers’ achievements and Leftist thought; Christopher Cutajar on various situations at Mater Dei; James Debono on taxation on work and property; A. Pert on the balance between taxation and social wages; Victor Degiovanni on the October Revolution of 90 years ago; and the second part of an analysis of ethical public procurement in Malta by Nina Zita.

Amongst other news items and articles, Zminijietna also includes a full report on the recent public debate on economic growth held by Zminijietna – Voice of the Left, with the participation of political parties; a statement by Zminijetna  - Voice of the Left on the regularisation of cohabitation in Malta; a statement by the Malta-Cuba society on the UN’s vote against the US blockade on Cuba and a report on the participation of Maltese youth in the European Brigade in Cuba.

To subscribe in Zminijietna for a year, one should send Lm1 / Euro 2.33 (cheque or stamps) to Zminijetna, 14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta.

The website of NGO Zminijietna – Voice of the Left may be accessed at www.zminijietna.org

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left

Mob 9989 4634

Harga Gdida ta’ Zminijietna: Ottubru – Dicembru 2007

Harga gdida tar-rivista Zminijietna giet ippublikata. Din ir-rivista titratta kwistjonijiet socjo-politici minn perspettivi xellugin.

L-artiklu prominenti ta’ Zminijietna huwa dwar is-sejha ghal referendum dwar it-trattat ta’ l-Unjoni Ewropea ta’ l-ghaqda Zminijetna – Lehen ix-Xellug. Artikli ohrajn jinkludu id-diskors shih ta’ Michael Briguglio dwar ix-xoghol, id-diversita’ u l-ugwaljanza lid an l-ahhar gie pprezentat f’konferenza taz-Zghazagh tal-General Workers’ Union; David Pisani dwar il-kisbiet tal-haddiema u l-hsieb xellugi; Christopher Cutajar dwar tentufiet mill-Mater Dei; James Debono dwar it-taxxi fuq ix-xoghol u l-propjeta’; A. Pert dwar il-bilanc bejn it-taxxi u l-pagi socjali; Victor Degiovanni dwar ir-revoluzzjoni t’Ottubru 90 sena ilu; u t-tieni parti ta’ analizi dwar dwar il-konsum etiku mis-settur pubbliku ta’ Nina Zita.

Fost ahbarijiet u artikli ohra, Zminijietna tinkludi wkoll rapport shih dwar id-diskussjoni pubblika dwar it-tkabbir ekonomiku li organizzat Zminijetna – Lehen ix-Xellug bil-partecipazzjoni ta’ partiti politici; stqarrija ta’ Zminijetna – Lehen ix-Xellug dwar ir-regolarizazzjoni tal-koabitazzjoni f’Malta; stqarrija ta’ l-Ghaqda Malta-Kuba dwar il-vot tal-Gnus Maqghuda kontra l-imblokk ta’ l-Istati Uniti fuq Kuba; u rapport dwar il-partecipazzjoni ta’ zghazagh Maltin fil-brigata Ewropea f’Kuba.

Biex wiehed jabbona fir-rivista Zminijietna ghal sena, ghandu jibghat Lm1 / Euro 2.33 (cekk jew bolol) lil  Zminijetna, 14/8 Vincenti Buildings, Triq id-Dejqa, Valletta.

Il-website ta’ l-ghaqda Zminijietna – Lehen ix-Xellug tinstab f’ www.zminijietna.org

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici

Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page