TIBET: ZMINIJIETNA'S POSITION

Press Release: 01/04/08
Stqarrija Stampa: 01/04/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

TIBET: ZMINIJIETNA'S POSITION

Zminijietna - Voice of the Left expressed its concern on the Tibet issue.

"Zminijietna supports self-determination for Tibet as an autonomous region within China. The same should be said as regards issues regarding Kosovars, Kurds, Basques and others. Zminijietna supports talks between Tibetan representatives and the Chinese government aimed at ensuring Tibetan autonomy and the protection of its cultural identity in a united China"

"We note that not even the Dalai Lama himself is asking for independence of Tibet. The breaking up of states is not something which should be automatically supported at all costs, as this can lead to further tension around the world. What we support is international solidarity across borders. However, we can never support a call for a return to a feudal past whereby the majority of people where serfs. In any case, such a call is cut off from the reality of modern Tibet".  

"The defence of human rights in Tibet and China should be treated consistently.  If certain governments had to put respect for human rights first, they would have included human rights clauses in trade agreements with China, Currently, 24 million people in China are employed by western companies".

Zminijietna also showed its disagreement with the possibility that European heads of states will not be attending the Olympic Games opening ceremonies. It said that "Europe has its institutions, from which political positions can be channeled".

Zminijietna concluded that as a Leftist organisation, it opposes attempts to impose neo-liberalism and imperialism in certain parts of the world, leading to mass poverty, inequality and ecological destruction.

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left
Mob 9989 4634 

TIBET: IL-POZIZZJONI TA’ ZMINIJIETNA

Zminijietna – Lehen ix-Xellug esprimiet it-thassib taghha dwar il-kwistjoni tat-Tibet.

"Zminijietna tappoggja l-awto-deteriminazzjoni tat-Tibet bhala regjun awtonomu fic-Cina. L-istess ghandu jinghad f’kwisjonijiet bhal tal-Kosovari, Kurdi, Baski u ohrajn. Zminijietna tappoggja tahdidiet bejn rapprezentanti tat-Tibet u tal-Gvern Ciniz bil-ghan li tigi zgurata l-awtonomija tat-Tibet u l-protezzjoni ta’ l-identita’ kulturali taghha fi hdan Cina maqghuda”.

"Ninnutaw li l-anqas id-Dalai Lama m’hu qed jitlob ghall-indipendenza tat-Tibet. It-tkissir tan-nazzjonijiet m’hijiex xi haga li ghandha tigi appoggjata akkost ta’ kollox, ghax dan jista’ jwassal ghal iktar tensjoni madwar id-dinja. Ahna nappoggjaw is-solidarjeta’ internazzjonali madwar id-dinja. Izda qatt ma nistghu nappoggjaw ghajta favur ritorn ghall-passat fewdali fejn il-maggoranza tan-nies kienu serfi. Madankollu talba bhal din tkun maqtugha mir-realta’ moderna tat-Tibet”.

"Id-difiza tad-drittijiet umani fit-Tibet u fic-Cina ghandha tigi trattata b’mod konsistenti. Jekk certu gvernijiet verament ipoggu d-drittijiet umani l-ewwel u qabel kollox, l-istess gvernijiet kienu jinkludu klawsoli favur id-drittijiet umani fil-ftehim ta’ kummerc mac-Cina. Bhalissa hemm 24 miljun haddiem fic-Cina li hu mpjegat ta’ kumpaniji tal-Punent”.

Zminijietna esprimiet l-opozizzjoni taghha ghall-possibilita’ li kapijiet ta’ gvernijiet Ewropej ma jippartecipawx ghac-cerimonja tal-ftuh ta’ l-Olimpijadi. “L-Ewropa ghandha l-istituzzjonijiet taghha, u l-pozizzjonijiet politici ghandhom jigu indirizzati fi hdanhom”.

Zminijietna sahqet li bhala ghaqda tax-xellug, topponi l-attentati favur neo-liberalizmu u imperjalizmu f’certu partijiet tad-dinja, minhabba li dawn iwasslu ghall-faqar massiv, inugwaljanza u qerda ekologika.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page