"1ST MAY: JOINT LEFTIST MOVEMENT REQUIRED IN MALTA" - Zminijietna

Press Release: 01/05/08
Stqarrija Stampa: 01/05/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

"1ST MAY: JOINT LEFTIST MOVEMENT REQUIRED IN MALTA" Zminijietna

Zminijietna – Voice of the Left said that Workers’ Day should inspire forces on the Left of Maltese politics to increase their collaboration in order to bring about a more equal society. Zminijietna also announced that it shall be participating in the Workers’ Day march in Valletta on 1st May.

Zminijietna said

“Malta requires a united left movement which aspires for governance in order to bring about the necessary changes so that Malta will be more equal, socially just and ecologically sustainable. We therefore urge political parties and NGOs on the left-side of the political spectrum to increase their collaboration and form alliances. We also urge Malta’s trade unions to bridge their differences with the hope of forming a Trade Union Council”.

“Malta requires a strong left in view of realities, such as increased precariousness, faced by thousands of workers. This includes not only full-time workers, but also part-timers, workers on contract, casual workers, and even those with middle-class jobs and the small self-employed”.

“The cost of living of various products and services keeps increasing. Increased liberalisation and privatisation in the Maltese economy are leading to the establishment of private monopolies and cartels”.

“Zminijietna shall therefore do its utmost for the creation of a joint leftist movement in Malta”

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 9989 4634

"JUM IL-HADDIEM: MALTA TEHTIEG MOVIMENT XELLUGI MAGHQUD” Zminijietna

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet li Jum il-Haddiem ghandu jispira lill-forzi tax-xellug f’Malta sabiex jikkolaboraw iktar flimkien bil-ghan li jkun hawn socjeta’ b’iktar ugwaljanza. Zminijietna habbret ukoll li ser tippartecipa fil-marc ta’ Jum il-Haddiem fil-Belt Valletta fl-ewwel ta’ Mejju.

Zminijietna qalet

“Malta tehtieg moviment xellugi maghqud li jaspira li jiggverna bil-ghan li jgib il-bidliet neccessarji sabiex f’Malta ikun hawn iktar ugwaljanza, gustizzja socjali u sostenibilita’ ekologika. Ghalhekk inheggu lill-partiti politici u l-ghaqdiet xellugin sabiex jikkolaboraw iktar flimkien u sabiex jiffurmaw alleanzi. Inheggu ukoll lill-unjins tal-haddiema biex jevitaw id-differenzi ta’ bejniethom u bil-ghan li jigi ffurmat Kunsill ta’ l-unjins tal-haddiema”.

“Malta tehtieg xellugi b’sahhtu minhabba r-realtajiet, fosthom iz-zieda fil-prekarjat, li qed  jiffaccjaw eluf ta’ haddiema. Dan jinkludi mhux biss haddiema full-time, izda ukoll haddiema part-time, haddiema fuq kuntratt, haddiema kazwali, u anke dawk b’xoghol tal-klassi tan-nofs u s-self employed iz-zghar”.

“L-gholi tal-hajja f’numru ta’ prodotti u servizzi qed tibqa’ tizided. Iz-zieda ta’ liberalizazzjoni u privatizazzjoni fl-ekonomija Maltija qed iwassal ghall-holqien ta’ monopolju u kartels privati”.

 “Zminijietna ghalhekk ser taghmel l-almu taghha sabiex f’Malta ikun hawn movement xellugi maghqud”.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page