Zminijietna welcomes Government’s Rent Reform Proposals

Press Release: 01/07/08
Stqarrija Stampa: 01/07/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

Zminijietna welcomes Government’s Rent Reform Proposals

Zminijietna - Voice of the Left welcomed the Government’s rent reform proposals, describing them as a historic compromise. Zminijietna however said that all types of families should benefit from the proposals, also including those in cohabitation, single parents and same-sex couples.

"Government’s proposals do justice to the owners of properties rented before the 1995 liberalisation, yet not at the expense of people living in them. We welcome the fact that the children of those living in such properties who earn less than Euro 25,000 will be able to keep living in them. This will safeguard the security of such persons”.

“Zminijietna also welcomes the proposal to exempt political and social  organisations such as NGOs and voluntary organisations from this reform. Such organisations are giving a social contribution to society, which cannot be subject to the market”.

“Zminijietna believes that the rent reform should be accompanied by a reform in social housing policies in order that Government could help those truly in need, including first-time buyers and people reaching pensionable age”.

David Pisani
f/ Zminijietna Voice of the Left
Mob 79895634

Zminijietna tilqa’ l-proposti tal-Gvern dwar il-Ligi tal-Kera

Zminijietna – Lehen ix-Xellug laqghet il-proposti tal-Gvern dwar ir-riforma fil-ligi tal-kera, u sejhet din ir-riforma bhala kompromess storiku. Madankollu Zminijietna qalet li kull tip ta’ familja ghandha tibbenefika mill-proposti, inkluz dawk f’koabitazzjoni, single-parents u koppji ta’ l-istess sess.

"Il-proposti tal-Gvern jaghmlu gustizzja mas-sidien tal-propjetajiet li nkrew qabel l-1995, izda mhux askapitu ta’ li qed jghixu fihom. Nilqghu il-fatt li t-tfal li jghixu f’dawn il-propjetatjiet u li jaqilghu inqas minn Euro 25,000 jistghu jibqghu jghixu fihom. Dan ser jissalvagwardja is-sigurta’ ta’ dawn il-persuni”.

“Zminijietna tilqa’ ukoll il-proposta li jigu ezentati ghaqdiet politici u socjali bhall-ghaqdiet mhux governattivi u ghaqdiet volontarji minn din ir-riforma. Dawn l-ghaqdiet qed jaghtu kontribuzzjonij socjali lis-socjeta’, liema kontribuzzjoni ma tistax tigi suggetta ghas-suq”.

“Zminijietna temmen li r-riforma fil-ligi tal-kera ghandha tkun akkumpanjata minn riforma fil-politika dwar il-housing socjali sabiex il-Gvern ikun jista’ jghin lil dawk verament fil-bzonn, inkluz dawk li jixtru propjeta’ ghall-ewwel darba u dawk li jidhlu fl-eta’ ta’ penzjoni”.

David Pisani
f/ Zminijietna Lehen ix-Xellug
Mob 79895634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page