CLIMATE CHANGE REQUIRES REALISM, SOCIAL JUSTICE AND URGENCY - ZMINIJIETNA - VOICE OF THE LEFT

Press Release: 2/02/08
Stqarrija Stampa: 2/02/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

CLIMATE CHANGE REQUIRES REALISM, SOCIAL JUSTICE AND URGENCY - ZMINIJIETNA - VOICE OF THE LEFT

Zminijietna - Voice of the Left welcomed the fact that the European Union has set a climate and energy package to help tackle climate change and global warming, yet, the leftist NGO said that the EU's strategy on energy will not solve the looming ecological dangers which scientists are predicting, and will not help to reduce social inequality on a European and global level. Zminijietna also spoke in favour of centrally planned, state-owned-energy supply, adding that climate change requires realism, social justice and urgency.

Zminijietna - Voice of the Left said

“Malta has a global obligation to speak up for serious climate change goals, as small islands are amongst the societies which are likely to be worst hit by climate change. The recent study on rising sea-levels in the Mediterrenean should serve as a start warning”.

The EU package aims to cut emissions of the gases that cause climate change by 20 per cent by 2020, compared to 1990 levels. Under this package, Malta has to obtain 10 per cent of all its energy needs from renewable energy sources, such as solar and wind energy, and increase its use of biofuels to up to 10 per cent of all transport fuel. Malta may also increase its CO2 emissions by 5 per cent over the 2005 baseline.

"We recognise that the EU, compared to the USA, is attempting to tackle climate change. Yet, much of its proposals are subject to criticism. The emissions trading scheme renders pollution into a marketable product, whereby major polluters can buy off their pollution rather than reduce their emissions. The bio-fuel proposal is socially and environmentally dangerous, both in terms of emissions resulting from bio-fuel, as well due to the fact that bio-fuels are obtained from crops which are replacing crops for food in poor countries. Finally, the EU proposals are situated within a capitalist framework of endless production, commodification, and technological quick-fixes, which ultimately do not solve the problems of wasteful consumption and social inequality".

Zminijietna - Voice of the Left said that profound changes are required to tackle climate change.

"These include prioritised investment in accessible, cheaper and efficient public transport, thus reducing the need for private transportation; Focusing on production which is as localised as possible, thus moving fewer goods shorter distances; better planning of cities and waste management which is based on less waste and package, above recycling and landfilling".

Zminijietna - Voice of the Left added that energy production should be more efficient and centrally planned.

"As regards energy efficiency, public investment in renewable sources should increase. Yet, due to their limitations, it would not be realistic to assume that, on their own, solar and wind energy sources shall meet the requirements of people around the world, especially since impoverished people around the world have a right to enjoy a standard of living enjoyed by the higher social classes".

"Thus, whilst we believe that as much solar and wind energy as possible should be made use of, we also support the need for a realistic debate on other sources of energy which lower emissions and which meet increasing global energy demand. Otherwise, as things stand, unsustainable polluters such as oil will still be made use of to fill in the energy gaps, thus inviting ecological disaster".

"Last but not least, Zminijietna - Voice of the Left strongly opposes decentralisation and marketisation of energy. Energy is an essential resource and should be cheaply accessible to everyone, and not subject to profit-maximisaton by private companies or price mechanisms to discourage energy use which only result in more inequality. The production and distribution of energy should be under public ownership and should be as sovereign as possible. Energy use is a universal right and should not be limited to the priviledged social classes of the world".   

 Michael Briguglio
Public Relations Officer
Mob 9989 4634

 

IL-BIDLA FIL-KLIMA TEHTIEG REALIZMU, GUSTIZZJA SOCJALI U URGENZA- ZMINIJIETNA – LEHEN IX-XELLUG 

Zminijietna – Lehen ix-Xellug laqghet il-fatt li l-Unjoni Ewropea stabilixxiet pakkett biex tilqa’ ghall-bidla fil-klima, izda fl-istess hin qalet li l-istrategija ta’ l-UE m’hijiex ser issolvi l-perikli ekologici li qed ibasru x-xjentisti, u m’hijiex ser tghin biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi socjali fuq livelli Ewropej u globali. Zminijietna tkellmet ukoll favur provista ta’ energija li hi ppjanata centralment u propjeta’ ta’ l-istat. Zminijietna sahqet li l-bidla fil-klima tirrikjedi realizmu, gustizzja socjali u urgenza.
  
Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet

“Malta ghandha obbligu li titkellem favur miri serji dwar il-bidla fil-klima, ghax gzejjer zghar huma fost is-socjetajiet li x’aktarx l-iktar li ser jintlaqtu hazin bil-bidla fil-klima. L-istudju ricenti li juri li l-livelli tal-bahar fil-Mediterrean ser joghlew, ghandu jservi bhala twissja”.

Il-pakkett ta’ l-UE qed jimmira li l-emissjoni tal-gassijiet li jikkawzaw il-bidla fil-klima ghandhom jonqsu b’20 fil-mija sal-2020, meta mqabbla mal-livelli tal-1990. Taht dan il-pakkett, Malta ghandha totjeni 10 fil-mija tal-bzonnijiet ta’ l-energija minn sorsi rinnovabbli bhall-energija mix-xemx u mir-rih, u ghandha zzid l-uzu tal-biofuels sa 10 fil-mija tal-fuel kollu tat-trasport. Malta tista’ zzid l-emissjonijet CO2 b’5 fil-mija meta mqabbla mal-2005.

"Ahna nirrikonoxxu li l-UE, meta mqabbla ma’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika, qed tipprova tiggieled il-bidla fil-klima. Izda, bosta proposti huma suggetti ghall-kritika. L-iskema li tippermetti l-kummerc ta’ l-emissjonijiet qed iggib id-dhahen bhala prodott fis-suq, fejn min ihammeg l-iktar jista’ jhallas ghal dan iktar milli jnaqqas l-emissjonijiet. Il-proposta tal-bio-fuel hi perikoluza socjalment u ambjentalment, kemm minhabba l-emissjonijiet tal-bio fuel, kif ukoll minhabba li dawn jingiebu minn-artijiet fejn suppost jikbru hxejjex ghall-ikel f’pajjizi foqra. Fl-ahhar mill-ahhar, il-proposti ta’ l-UE jezistu f’kuntest kapitalist ta’ produzzjoni eternal, kommodifikazzjoni u soluzzjonijiet teknologici mghaggla, li fl-ahhar mill-ahhar ma jsolvux il-problemi ta’ konsum hali u inugwaljanzi socjali”.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet li hemm bzonn ta’ bidliet profondi biex jikkumbattu t-tibdil fil-klima.

"Dawn jinkludu investiment li jaghti priorita lit-trasport pubbliku li jkun accessibli, irhas u efficjenti, biex b’hekk inaqqas il-htiega ta’ l-uzu privat; produzzjoni lit kun kemm jista’ jkun lokalizzata, biex b’hekk ikun hemm inqas htiega ta’ trasport tal-prodotti madwar id-dinja; ippjanar ahjar tal-bliet u ta’ l-immanigjar ta’ l-iskart. Din ta’ l-ahhar ghandha tkun ibbazata fuq inqas hela u ppakkegjar, qabel ir-riciklagg u l-uzu tal-landfills”.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet li l-produzzjoni ta’ l-energija ghandha tkun iktar efficjenti u ppjanata centralment.

"F’dak li ghandu x’jaqsam ma’ l-efficjenza ta’ energija, ghandu jizdied l-investiment pubbliku fis-sorsi rinnovabli. Izda minhabba l-limitazzjonijiet taghhom, m’hijiex haga realistika li tassumi li wahidhom, l-energija mix-xemx u mir-rih ser jilqghu ghall-htigijiet tan-nies madwar id-dinja. Il-foqra ghandhom id-dritt li jgawdu minn livell ta’ ghixien li jgawdu minnu l-klassijiet gholja”.

“Ghalhekk, filwaqt li nemmnu li ghandu jkun hemm uzu ta’ energija mix-xemx u mir-rih, fl-istess hin nappoggjaw dibattitu realistiku dwar sorsi ohrajn ta’ energija li jnaqqsu l-emissjonijiet u jipprovdu energija bizzejjed ghaz-zieda globali fid-domanda ta’ l-energija. Inkella, ser tibqa tigi uzata energija insostenibbli bhaz-zejt biex timla ghan-nuqqas ta’ energija. Dan ikun invit ghal dizastu ekologiku”.

"L-ahhar izda mhux l-inqas, Zminijietna – Lehen ix-Xellug topponi d-dicentralizazzjoni u l-kummercjalizazzjoni ta’ l-energija. L-energija huwa rizorsa essenzjali u ghandu jkun accessibbli b’mod irhis ghal kulhadd, u mhux suggett ghall-stratgiji ta’ profitt minn kumpaniji privati jew ghal mekkanizmi ta’ prezzijiet li jgibu maghhom iktar inugwaljanza. Il-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta’ l-energija ghandhom ikunu propjeta’ pubblika u ghandhom ikunu kemm jista’ jkun sovrani. L-uzu ta’ l-energija hu dritt universali u m’ghandux jigi limitat ghall-klassijiet socjali privilegati tad-dinja”.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page