MLP LEADERSHIP : ZMINIJIETNA’S POSITION

Press Release: 03/06/08
Stqarrija Stampa: 03/06/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

MLP LEADERSHIP: ZMINIJIETNA’S POSITION

Zminijietna – Voice of the Left expressed its hope that the Malta Labour Party becomes increasingly leftist through its new leadership, whilst meeting the aspirations of Maltese people.  

“We augur that Labour’s new leadership aims to make Malta more equal, socially just, and ecologically sustainable whilst being productive”.

“Labour should provide a leftist alternative to the Nationalist Government. Even though Nationalist Government has incorporated certain centre-left policies over the years, the same Government is also shifting towards neo-liberalism through policies such as privatization and liberalization of social sectors, thus increasing hardships on workers and families due to factors such as increased cost of living and bad work conditions”.

“Zminijietna urges Labour to do away with its siege mentality and to open up to a plurality of ideas and present clear and consistent leftist policies. Labour should be more inclusive through durable alliances with civil society organizations, NGOs and leftist political parties”.

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left
Mob 9989 4634

TMEXXIJA TAL-MLP: IL-POZIZZJONI TA’ ZMINIJIETNA

Zminijietna – Lehen ix-Xellug esprimiet it-tama taghha li l-Partit Laburista isir iktar xellugi permezz tat-tmexxija l-gdida tieghu, filwaqt li jilqa’ l-aspirazzjonijet tal-Maltin.

“Nawguraw li t-tmexxija l-gdida tal-Partit Laburista timmira li Malta ssir iktar ugwali, socjalment gusta, u ekologikament sostenibbli filwaqt li tkun produttiva”.

“Il-Partit Laburista ghandu jipprovdi alternattiva xellugija ghall-Gvern Nazzjonalista. Filwaqt li l-Gvern Nazzjonalista inkorpora certu politika tac-centru-xellug tul is-snin, l-istess Gvern qieghed jeraq lejn in-neoliberalizmu permess ta’ politika ta’ privatizazzjoni u liberalizazzjoni ta’ setturi socjali. Dan qed iwassal ghal pizijiet kbar fuq haddiema u familji permezz ta’ zieda fil-prezzijiet u kundizzjonijiet hziena ta’ xoghol”.
 
“Zminijietna theggeg lill-Partit Laburista biex ma jibqax igib ruhu qisu qieghed taht assedju u minflok ikun miftuh ghal ideat varji u jipproponi politika xellugija cara u konsistenti. Il-Partit Laburista ghandu jkun iktar inklussiv permezz ta’ alleanzi sodi ma’ ghaqdiet tas-socjeta’ civili, NGOs u partiti tax-xellug”.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page