‘Welfare State should be strengthened’ – Zminijietna – Voice of the Left

Press Release: 04/03/08
Stqarrija Stampa: 04/03/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

‘Welfare State should be strengthened’ – Zminijietna – Voice of the Left

Zminijietna – Voice of the Left said that a new Government should strengthen the Welfare State if it believes in equality and social justice.

“The gains made by the Maltese welfare state should be protected and strengthened, and the welfare state should emphasize equality, social justice, efficiency and sustainability through a universalist model which also caters for specific needs”.

“The welfare state should not only be based on cash benefits – even though these are very important. It should also incorporate education, training, guidance, family-friendly work practices, investment in human resources and encouragement of initiative. The state should also make use of subsidies and tax exemptions so as to improve the standard of living of workers. Housing should be seen as an essential social right with increased state investment in the supply of housing”.

“The Maltese welfare state also requires investment in accessible childcare centres, increase in parental leave and flexible working hours as a choice for workers, as these enhance better balance between employment and family and thus improve people's quality of life”.

“State pensions should be guaranteed and should be equal for everyone by being based on citizenship rather than on previous income.”

“Malta’s national health and care service policies should not result in a divide between those who can afford private health services and those who do not afford such services”.

“Our country should not keep moving towards a neo-liberal welfare system based on workfare, means tests, privatisation and liberalisation. These will increase division and insecurity. Conversely, in a capitalist society, welfare should be seen as a compensation for the inequalities which result. This is a key issue in the current general election”, added Zminijietna – Voice of the Left.  

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
Mob 9989 4634

Il-WelfareState ghandu jissahhah” Zminijietna – Lehen ix-Xellug

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet li Gvern gdid ghandu jsahhah il-WelfareState jekk jemmen fl-ugwaljanza u l-gustizzja socjali.

“Il-kisbiet li ghamel pajjizna fil-harisen socjali ghandhom jigu protetti u msahha, u l-welfare state ghandu jenfasizza l-ugwaljanza, l-gustizzja socjali, l-efficjenza u s-sostenibilita' permezz ta’ mudell universalista li jkopri wkoll bzonnijiet specifici”.

“Welfare state m'ghandux ifisser biss ghotjiet ta' flus – ghalkemm dawn huma mportanti hafna, izda ghandu jinkorpora wkoll affarijiet bhall-edukazzjoni, tahrig, gwida cara, prattici ta' xoghol favur il-familja, investiment fir-rizorsi umani, u enkoraggament ghall-inizjattiva. L-istat ghandu juza' l-ghodda ta' sussidji u ezenzjonijiet mit-taxxa sabiex itejjeb il-livell ta' l-ghixien tal-haddiema. Il-housing ghandu jitqies bhala dritt socjali essenzjali, b'investiment ikbar mill-istat ghall-provista tal-housing”.

“Jinhtiegu wkoll investiment f’oqsma socjali bhac-childcare centres accessibli, zieda fil-parental leave, kif ukoll flessibilita’ b’ghazla tal-haddiem, biex b’hekk ikun hemm bilanc ahjar bejn ix-xoghol u l-familja u titjieb il-kwalita' tal-hajja.”

“Il-penzjoni ta’ l-istat ghandha tkun garantita, liema penzjoni tkun ugwali ghal kulhadd u ibbazata fuq ic-cittadinanza u mhux fuq kemm wiehed qala' flus f’hajtu”.
“Il-Politika ta’ sahha u kura m’ghandiex twassal f’qasma bejn min jaffordja s-sahha privata u min le.”.

“Pajjizna m’ghandux jibqa’ jimxi lejn sistema ta’ welfare neo-liberali ibbazata fuq il-workfare, il-means tests, il-privatizazzjoni u l-liberalizazzjoni.  F’socjeta’ kapitalista, il-welfare ghandu jitqies bhala kumpens ghall-inguwaljanzi li jirrizultaw. Din hi kwistjoni essenzjali fl-elezzjoni generali”, tenniet Zminijietna – Lehen ix-Xellug.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page