CAR TAX REFORM SHOULD ADDRESS SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ASPECTS - ZMINIJIETNA

Press Release: 04/04/08
Stqarrija Stampa: 04/04/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

CAR TAX REFORM SHOULD ADDRESS SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ASPECTS - ZMINIJIETNA

Zminijietna – Voice of the Left urged the Government to give due importance to social and environmental factors in its proposed reform on car tax.

Zminijietna said

"Whilst welcoming reforms that will make cars cheaper, we urge Government not to counterbalance any projected shortfalls in revenue on car tax by adding burdens on low and middle-income earners whose purchasing power is limited. We believe that Government can make up for any shortfall of revenue through progressive means, for example by increasing taxation on luxury cars which consume excessive amounts of fuel and by taxing persons who own an excessive amount of cars for private use, over and above a reasonable and just maximum number set by Government”.

“Zminijietna – Voice of the Left emphasises that any attempt to boost car sales won't cut CO2 emissions in the long run. The best solution to cut emissions is to tackle the issue holistically, thus also including a reform in public transport. Over the last years, the number of cars on our roads has increased significantly while the use of public modes of transportation has declined. The State should assume greater responsibility in ensuring accessible, cheaper and efficient public transport, which in the long run should provide the best solution against pollution and traffic congestion”.

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Mob 9989 4634

IR-RIFORMA FIT-TAXXA FUQ IL-KAROZZI GHANDHA TINDIRIZZA ASPETTI SOCJALI U AMBJENTALI - Zminijietna

Zminijietna – Lehen ix-Xellug appellat lill-Gvern biex jaghti importanza xierqa lill-fatturi socjali u ambjentali, f’dak li ghandu x’jaqsam mar-riforma proposta fit-taxxi fuq il-karozzi.

Zminijietna qalet

"Filwaqt li nilqghu riformi li jrahhsu l-prezzijiet tal-karozzi, nappellaw lill-Gvern biex ma jintroducix xi pizijiet fuq nies b’paga baxxa jew medja biex jaghmel tajjeb ghal nuqqas ta’ dhul ghall-istat li jista’ jirrizulta mir-riforma. Nemmnu li l-Gvern jista’ jaghmel tajjeb ghan-nuqqas ta’ dhul permezz ta’ mezzi progressivi. Dawn jistghu jinkludu zieda ta’ taxxa fuq karozzi lussuzi li jikkonsmaw ammonti eccessivi ta’ fuel, kif ukoll l-introduzzjoni ta’ taxxi ghal min jipposjedi numru eccessiv ta’ karozzi ghall-uzu privat, liema ammont ikun iktar minn wiehed ragjonevoli u gust li jigi deciz mill-Gvern”.

“Zminijietna – Lehen ix-Xellug tenfasizza li kull attentat biex jizdied il-bejgh tal-karozzi mhux ser iwassal ghal tnaqqis fl-emissjonijiet CO2. L-ahjar soluzzjoni biex l-emissjonijiet jonqsu hu li din il-kwistjoni tigi trattata b’mod olistiku, biex b’hekk tinkludi roforma fit-trasport pubbliku. F’dawn l-ahhar snin, il-karozzi baqghu jizdiedu filwaqt li l-uzu tat-trasport pubbliku naqas. L-istat ghandu jassumu iktar responsabilita’ biex jigi zgurat trasport publiku accessibli, irhas u iktar efficjenti. Dan iwassal ghall-aqwa soluzzjoni kontra d-dhahen u l-kongestjoni tat-traffiku”.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page