Appeal to form Ghadira Coalition

Press Release: 4/12/08
Stqarrija Stampa: 4/12/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Appeal to form Ghadira Coalition

Zminijietna - Voice of the Left is urging civil society organisations, including NGOs and political parties, to form a united front against the proposed road near Ghadira Bay and the nearby natural reserve which will cause irreversible harm to the ecology of the area.

Zminijietna said that wide coalitions have frequently obtained positive results. An example of this was the victorious Front against the Rabat Golf Course between 1997 and 2004, which comprised over 20 environmental, social, cultural and religious NGOs, two political parties, farmers' organisations, MPs from both sides of the house and a local council amongst its members and supporters.

Zminijietna invited all those interested in forming such a coalition against the proposed development of a new road at Ghadira to contact the organisation at zminijietna@yahoo.com in order that a preliminary meeting may be held, the scope being the formation of such a coalition where partners are equal.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

Appell biex tigi ffurmata koalizzjoni fl-Ghadira

Zminijietna - Lehen ix-Xellug qed theggeg lill-ghaqdiet tas-socjeta' civili, fosthom ghaqdiet mhux governattivi u partiti politici, sabiex jiffurmaw front maqghud kontra l-proposta ghall-izvilupp ta' triq hdejn il-bajja ta' l-Ghadira u r-riserva naturali vicin taghha, liema zvilupp ser johloq hsara irriversablli lill-ekologika tal-post.

Zminijietna qalet li koalizzjonijet wesghin kemm il-darba gabu rizultati pozittivi. Ezempju ta' dan kien il-Front Kontra l-Golf Kors fir-Rabat bejn l-1997 u l-2004, liema Front kien rebbieh u li kien maghmul minn iktar minn 20 ghaqda ambjentali, socjali, kulturali, u religjuzi, zewg partiti politici, ghaqdiet tal-bdiewa, membri tal-parlament miz-zewg nahat tal-kamra u kunsill lokali fost il-membri tieghu u dawk li appoggjawh.

Zminijietna appellat lill-dawk kollha interessati li tigi ffurmata koalizzjoni kontra l-iproposta ta' zvilupp ta' triq gdida fl-Ghadira sabiex jikkuntatjaw lill-ghaqda f' zminijietna@yahoo.com sabiex ikun hemm laqgha preliminarja, bl-iskop li tigi iffurmata koalizzjoni fejn l-imsiehba huma ugwali.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page