Zminijietna objects to Mistra Development

Press Release: 5/03/08
Stqarrija Stampa: 5/03/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

Zminijietna objects to Mistra Development

Zminijietna - Voice of the Left expressed its objection to the proposed development in Mistra of an entertainment venue (PA 07752/07).

The NGO said that it is farcical that, now that the proposed development has become an electoral issue, the owner of the land in question, Jeffrey Pullicino Orlando, is now requesting MEPA to block further applications for development on his land. “We ask what would have happened had this issue not become public knowledge”.

Zminijietna added

"The area in question is classified by Mepa as a green area of ecological and scientific Importance and falls outside the development zone. The area also falls under the Natura 2000 Conservation area.  Rather than issuing an outline development permit , MEPA should not have processed this application in the first place. ".

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Mob 9989 4634

Zminijietna toggezzjona ghall-izvilupp fil-Mistra

Zminijietna – Lehen ix-Xellug esprimiet l-oggezzjoni taghha ghall-izvilupp propost fil-Mistra ta’ stabiliment tad-divertiment (PA 07752/07).

L-ghaqda qalet li hi farsa li, issa li l-izvilupp propost sar kwistjoni elettorali,  is-sid ta’ l-art, Jeffrey Pullicino Orlando qieghed jitlob lill-MEPA biex twaqqaf iktar applikazzjonijiet ghall-izvilupp fuq l-art tieghu,. “Insaqsu x’kien jigri mill-izvilupp li kieku din il-kwistjoni ma gibtiex l-attenzjoni tal-pubbliku”.

Zminijietna sahqet

“Din l-art hija klassifikata mill-MEPA bhala ‘green area’ ta’ importanza ekologika u xjentifika, u qieghda barra miz-zona ta’ zvilupp. Din tifforma parti mill-art li ghandha tigi konservata skond in-Natura 2000. Minflok ma harget ‘outline development permit’, il-MEPA kien imissa ma processatx l-applikazzjoni mill-bidu nett”.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page