"Lack of health and safety measures is white collar crime" -
Zminijietna - Voice of the Left

Press Release: 06/01/08
Stqarrija Stampa: 06/01/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

"Lack of health and safety measures is white collar crime" Zminijietna - Voice of the Left

Zminijietna - Voice of the Left expressed its grief to the fact that a worker has already died at work during 2008. Zminijietna said that strong measures are to be taken to ensure health and safety at work in Malta.

Zminijietna said

"Health and safety measures are lacking in many places of work. It is useless having legislation without proper enforcement. There are only ten enforcement officers who have to cope with thousands of work places, including around 40,000 construction works".

"Just a look at many construction sites confirms the lack of enforcement, to the detriment of workers and residents. Health and safety measures cost money, and this is one major reason why various employers and building contractors do not make use of such measures. Yet, in the meantime, workers are losing their lives or suffering from injuries. This is a clear example of white-collar crime which is not being dealt with properly by the state".

"The fact that various employers, including those rendering services to the state, do not allow their workers to join trade unions, is also resulting in lack of health and safety measures for workers, as their voice is being silenced. The same can be said as regards employers in the black economy who offer abysmal conditions to workers who have no choice but to accept, such as refugees".

"It is also shameful that government tenders are not including appropriate working conditions. A look at tenders given to private contractors at Mater Dei and Malta Drydocks are cases in point", added Zminijienta- Voice of the Left.

"Zminijietna - Voice of the Left appeals to trade unions to join forces and take a strong stand on this issue".

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left
Mob 9989 4634

"Nuqqas ta' sahha u sigurta' fuq ix-xoghol hu reat" Zminijietna - Lehen ix-Xellug

Zminijietna - Lehen ix-Xellug espremiet id-dispjacir taghha ghall-fatt li diga' miet haddiem fuq il-post tax-xoghol fl-2008. Zminijietna qalet li hemm bzonn mizuri qawwijin biex jizguraw is-sahha u s-sigurta' fuq il-post tax-xoghol f'Malta.

Zminijietna qalet

"F'bosta postijiet tax-xoghol hemm nuqqas ta' mizuri ghas-sahha u sigurta'. Inutli jkun hemm ligijiet minghajr enfurzar serju. Prezentament jezistu biss ghaxar ufficjali ta' l-enfurzar li jridu jlahhaqu ma' eluf ta' postijiet tax-xoghol, inkluz madwar 40,000 xoghol ta' kostruzzjoni".

"Bizzejjed wiehed ihares lejn hafna siti ta' kostruzzjoni biex jara n-nuqqas ta' enfurzar, ghad-detriment ta' haddiema u residenti. Mizuri ta' sahha u sigurta' jiswew il-flus, u din hi raguni ewlenija ghalfejn bosta sidien u kuntratturi tal-bini ma jdahhlux dawn il-mizuri. Izda sa dan it-tant, haddiema qed jitilfu hajjithom jew ibatu minn griehi. Dan hu ezempju car ta' reat ta' sidien li mhux qed jigi trattat mill-istat".

"Il-fatt li bosta sidien, inkluz dawk li jaghtu servizz lill-istat, ma jhallux lill-haddiema taghhom jissiehbu f'unjins tal-haddiema, qed jirrizulta wkoll f'nuqqas ta' mizuri ta' sahha u sigurta', minhabba li l-vuci tal-haddiema qed tigi mahnuqa. L-istess jista' jinghad ghal sidien fl-ekonomija s-sewda li joffru kundizzjonijiet mill-aghar ghall-haddiema li m'ghandhomx ghazla hlief li jaccettaw, bhar-refugjati".

"Hi haga tal-misthija li tenders tal-gvern ma jinkludux kundizzjonijiet sura ta' xoghol. Bizzejjed wiehed jara tenders lill-kuntratturi privati f'Mater Dei u Malta Drydocks", sahqet Zminijietna - Lehen ix-Xellug.

"Zminijietna - Lehen ix-Xellug tappella lill-unjins biex jinghaqdu u jiehdu pozizzjoni iebsa fuq din il-kwistjoni".  

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page