Archbishop Interviewed by Zminijietna

Press Release: 06/09/08
Stqarrija Stampa: 06/09/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left

14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Archbishop Interviewed by Zminijietna

In an interview with Zminijietna, Malta’s Archbishop Paul Cremona said that it would be positive to look at alternative social models and think about them, adding that it would be good to see what results from new models such as those of Chavez’s Venezuela and Lula’s Brazil. The full text of the long interview, which was carried out by Michael Grech, can be read in the latest edition of quarterly review Zminijietna. In the interview the Archbishop also discusses issues such as work, immigration, housing, war, religious feasts and the Catholic Church.
The review also includes articles by David Pisani on the Lisbon Treaty; Christopher Cutajar on the experience of three Maltese youths who carried out voluntary work in Cuba; Victor Degiovanni on Divorce; Alfred Consiglio on Capital’s appropriation of people’s life; and Nina Zita on Ethical Procurement.

The review also includes a report on the public debate held by Zminijietna on the future of the Left which included participation of various leftist politicians, intellectuals, activists, students and workers.

To subscribe in Zminijietna one should send Euro 2.33 (cheque or stamps) to  Zminijetna, 14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432.

David Pisani

Mob 79536914
fr/ Zminijietna – Voice of the Left

L-Arcisqof Intervistat minn Zminijietna

F’intervista ma’ Zminijietna, l-Arcisqof ta’ Malta Pawlu Cremona qal li huwa tajjeb li wiehed jibda jara mudelli alternattivi ghas-socjeta’ u jahseb fuqhom. Huwa sahaq li nistghu inharsu lejn mudelli godda bhal ta’ Chavez fil-Venezuela u Lula fil-Brazil, u li wiehed ghandu jistenna ha jara x’ser johrog minnhom. L-intervista shiha tista’ tinqara fir-rivista Zminijietna, fejn l-Arcisqof jiddiskuti ukoll temi bhax-xoghol, immigrazzjoni, il-qasam tad-djar, gwerra, festi religjuzi u l-Knisja Kattolika.

Ir-rivista tinkludi ukoll artikli ta’ David Pisani dwar it-Trattat ta’ Lisbona; Christopher Cutajar dwar l-esperjenza ta’ tliet zghazagh Maltin li ppartecipaw f’xoghol volontarju f’Kuba; Victor Degiovanni dwar id-divorzju; Alfred Consiglio dwar il-mod kif il-Kapital ikkapparra hajjitna; u Nina Zita dwar il-konsum etiku mis-settur pubbliku.

Ir-rivista tinkludi ukoll rapport dwar dibattitu pubbliku li gie organizzat minn Zminijietna dwar il-futur tax-xellug li kellu l-partecipazzjoni ta’ politici, intelletwali, attivisti, studenti u haddiema xellugin.

Biex wiehed jabbona fir-rivista Zminijietna ghal sena, ghandu jibghat Euro 2.33 (cekk jew bolol) lil  Zminijetna, 14/8 Vincenti Buildings, Triq id-Dejqa, Valletta

David Pisani
Mob 79536914
gh/ Zminijietna - Voice of the Left

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page