BUDGET PROPOSALS  – ZMINIJIETNA VOICE OF THE LEFT

Press Release: 07/10/08
Stqarrija Stampa: 07/10/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

BUDGET PROPOSALS  – ZMINIJIETNA VOICE OF THE LEFT

Zminijietna – Voice of the Left appealed to Government to ensure that the next Budget will focus on matters such as the cost of living, work, housing, transport and energy.

“As regards water and electricity bills, Government’s proposals will increase inequality in Malta, which is already characterised by high inflation rates. Government should ensure that wasteful practices, and not normal consumption rates, are penalized. The basic energy rate should remain affordable to low and middle income earners".

"We urge the Maltese Government to compensate for the cost of living and improve conditions of work of different categories of workers. Amongst other policies, this requires an active wage policy based on good working conditions, productivity increase, compensation for inflation, wage increases (including the minimum wage) as well as a redistributive element. This also requires family-friendly policies such as accessible and affordable child-care centres”.

“As regards taxation on cars, we urge Government not to counterbalance any projected shortfalls in revenue on car tax by adding burdens on low and middle-income earners whose purchasing power is limited. We believe that Government can make up for any shortfall of revenue through progressive means, for example by increasing taxation on luxury cars which consume excessive amounts of fuel and by taxing persons who own an excessive amount of cars for private use, over and above a reasonable and just maximum number set by Government”.

“The State should assume greater responsibility in ensuring accessible, cheaper and efficient public transport, which in the long run should provide the best solution against pollution and traffic congestion”.

“As regards housing, Zminjietna believes that this is a social issue that should not be dictated by market forces. Malta requires policies which result in more affordable prices. This requires the continuation of subsidies on loans for the purchase of first properties and the provision of affordable social housing by the state. We support proposals in favour of financial aid to those who shall buy their first property and to those who are facing economic difficulties such as loss of employment and entering pensionable age”.

Zminijietna added that Government can make up for increased expenditure by introducing taxes on companies making windfall profits from financial and gaming sectors; proper mechanisms for the polluters-pay-principle; by measures against tax evasion; as well as by wealth generated from social proposals which result in more money in people’s pockets which will be injected in the economy and indirectly in the State’s coffer.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

PROPOSTI GHALL-BAGIT MILL-GHAQDA ZMINIJIETNA LEHEN IX-XELLUG

Zminijietna – Lehen ix-Xellug appellat lill-Gvern Malti biex fil-bagit li jmiss jiffoka fuq kwistjonijiet bhall-gholi tal-hajja, ix-xoghol, il-qasam tad-djar, it-trasport u l-energija.

Zminijietna qalet li f’dak li ghandu x’jaqsam mal-kontijiet tad-dawl u ilma, il-proposti tal-Gvern ser igibu iktar inugwaljanza f’Malta, li hi diga’ kkaratterizzata minn inflazzjoni gholja. Il-Gvern ghandu jizgura li prattici halja, u mhux konsum normali, ghandhom jigu penalizzati. Ir-rata bazika ta’ l-energija ghandha tibqa’ affordabbli ghall-dawk b’paga baxxa jew medja.

"Inheggu lill-gvern biex jiehu passi biex jikkumpensa ghall-gholi tal-hajja u biex itejjeb il-kundizzjonijiet tax-xoghol ta’ kategoriji differenti ta’ haddiema. Fost ohrajn, din ghandha tinkludi politika attiva tal-pagi li tkun ibbazata fuq kundizzjonijiet tajba ta’ xoghol, zieda fil-produttivita’, kumpens ghall-gholi tal-hajja, zieda fil-pagi (inkluz il-paga minima), u element ridistributtiv. Ghandu jkun hemm ukoll politika tax-xoghol favur il-familja, permezz ta’ affarijiet bhall-child-care centres affordabbli u accessibli”.

"F’dak li ghandu x’jaqsam mat-taxxi fuq il-karozzi, nappellaw lill-Gvern biex ma jintroducix xi pizijiet fuq nies b’paga baxxa jew medja biex jaghmel tajjeb ghal nuqqas ta’ dhul ghall-istat li jista’ jirrizulta mir-riforma. Nemmnu li l-Gvern jista’ jaghmel tajjeb ghan-nuqqas ta’ dhul permezz ta’ mezzi progressivi. Dawn jistghu jinkludu zieda ta’ taxxa fuq karozzi lussuzi li jikkonsmaw ammonti eccessivi ta’ fuel, kif ukoll l-introduzzjoni ta’ taxxi ghal min jipposjedi numru eccessiv ta’ karozzi ghall-uzu privat, liema ammont ikun iktar minn wiehed ragjonevoli u gust li jigi deciz mill-Gvern”.

“L-istat ghandu jassumu iktar responsabilita’ biex jigi zgurat trasport publiku accessibli, irhas u iktar efficjenti. Dan iwassal ghall-aqwa soluzzjoni kontra d-dhahen u l-kongestjoni tat-traffiku”.

“F'dak li ghandu x’jaqsam mal-qasam tad-djar, Zminijietna temmen li dan is-settur huwa wiehed socjali li m’ghandux jigi ddettat mill-forzi tas-suq. Tinhtieg politika li twassal ghal prezzijiet iktar affordabbli. Din tirrikjedi kontinwazzjoni tas-sussidji fuq self ghal xiri ta' l-ewwel dar u iktar housing socjali affordabbli ipprovdut mill-istat. Nappoggjaw proposti favur ghajnuniet finanzjarji lil min ser jixtri l-ewwel dar u lil min qieghed jiffaccja problemi ekonomici bhal telf ta' impjieg u dhul fl-eta’ penzjonabbli”.

Zminijietna qalet li l-Gvern jista’ jaghmel tajjeb ghal nefqa ikbar billi jintroduci taxxi fuq kumpaniji li qed jaghmlu qliegh straordinarju fil-qasam finanzjarju u tal-loghob; mekkanizmi serji fil-principju ta’ min ihammeg ihallas; mizuri kontra l-evazjoni tat-taxxa; kif ukoll permezz ta’ dhul iggenerat permezz tal-proposti socjali li jwasslu ghal iktar flus fl-idejn li jigu injettati fl-ekonomija, u, indirettament, fil-kaxxa ta’ Malta.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page