Cost of living getting too high - Zminijietna

Press Release: 10/06/08
Stqarrija Stampa: 10 /06/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

Cost of living getting too high - Zminijietna

Zminijietna - Voice of the Left expressed its concern that thousands of Maltese workers and families are not coping with the cost of living.

"Food prices in Malta rose by 9.7 per cent in the 12-month period to last April, compared to a 6.2 per cent increase in the eurozone. This is adding burdens on workers and families, many of which already face high costs on other items such as housing and energy. The working class and the middle strata of society are facing increased inequalities, whilst precariousness is on the increase. A recent survey by newspaper Illum confirms the economic difficulties faced by thousands of families".

"We urge the Maltese Government to tackle the cost of living. Steps such as the strengthening of the office of fair trading and action against cartels and abusive practices should be carried out”. 

“An active wage policy based on good working conditions, productivity increase, compensation for inflation, wage increases (including the minimum wage) as well as a redistributive element should be introduced”.

“Subsidies on basic goods such as foodstuffs and energy should be kept in place, and where required, increased or re-introduced”.

“This can be financed through increased productivity, windfall taxes on big business and Government's retreat from favouring high income earners in its fiscal policy".

“Government should also introduce mechanisms where local farmers increase their production and sell their produce directly to the consumer to eliminate middle-men mark up”.
   
Zminijietna added that in the last instance, the crises in areas such as food and energy is deeply related to the intensification of capitalism on a global level, which is characterised by increased exploitation of workers and the ecology in the name of private profits. This model is unsustainable, whereby the world is reaching its social and ecological limits. This calls for radical changes.

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna – Voice of the Left
Mob 9989 4634

Il-hajja qed toghla wisq - Zminijietna

Zminijietna – Lehen ix-Xellug esprimiet it-thassib taghha bil-fatt li eluf ta’ haddiema u familji Maltin ma jistghux ilhahhqu ma’ l-gholi tal-hajja.

"Il-prezz ta’ l-ikel f’Malta zdied f’9.7 fil-mija fit-tnax il-xahar sa April li ghadda, ikkumparat ma zieda ta’ 6.2 fil-mija fiz-zona ewro. Dan qed iwassal ghal pizijiet kbar fuq haddiema u familji, li hafna minnhom diga’ qeghdin jiffaccjaw spejjez gholjin f’affarijiet bhall-housing u l-energija. Il-klassi tal-haddiema u l-faxex tan-nofs tas-socjeta’ qed jiffaccjaw inugwaljanzi ikbar, filwaqt li l-prekarjat qieghed jizdied. Stharrig ricenti tal-gazzetta Illum jikkonferma d-difikultajiet ekonomici kbar li qed jiffaccjaw eluf ta’ familji”.

"Inheggu lill-gvern biex jiehu passi kontra l-gholi tal-hajja. Dawn jinkludu tishieh ta’ l-ufficju tal-kummerc gust u mizuri kontra kartels u prattici abbusivi”.

“Politika attiva tal-pagi ghandha tkun ibbazata fuq kundizzjonijiet tajba ta’ xoghol, zieda fil-produttivita’, kumpens ghall-gholi tal-hajja, zieda fil-pagi (inkluz il-paga minima), u element ridistributtiv”.

“Sussidji fuq prodotti bazici bhall-ikel u l-energija ghandhom jibqghu,u fejn hemm bzonn, jizdiedu jew jerghu jigu introdotti”.

“Dan jista’ jigi ffinanzjat permezz ta’ produttivita’ akbar, taxxi fuq kumpaniji li qed jaghmlu qliegh straordinarji, u, f’dak li ghandu x’jaqsam mat-taxxi, irtirata tal-Gvern milli jiffavorixxi lil min ghandu dhul gholi”.

“Il-Gvern ghandu jintroduci ukoll mekkanizmi fejn bdiewa lokali izidu l-produzzjoni u jbieghu il-produzzjoni taghhom direttament lill-konsumatur sabiex b’hekk jigi eliminat iz-zieda fil-prezz permezz tas-sensal”.
   
Zminijietna qalet li fl-ahhar mill-ahhar, il-krizi f’oqsma bhall-ikel u l-energija hija reletata b’mod qawwi ma’ l-intensifikazzjoni tal-kapitalizmu fuq livell globali. Dan hu karatterizzat minn zieda fl-isfruttar tal-haddiema u ta’ l-ekologija f’isem il-proftti private. Dan il-mudell m’huwiex sostenibbli, u d-dinja qed tilhaq il-limiti socjali u ekologici taghha. Dan jirrikjedi bidliet kbar”.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page