Temporary Workers should have same Rights as other workers

Press Release: 30/09/08
Stqarrija Stampa: 30/09/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Temporary Workers should have same Rights as other workers
 
Zminijietna to participate in GWU Demonstration
 
Zminijietna – Voice of the Left welcomed the decision of the European Parliament to safeguard the protection of temporary agency workers in relation to their employment status, pay and health and safety. Zminijetna said this was a step in the right direction for a more social Europe, and augured that Malta fully implements this directive.
 
Zminijietna said “Temporary workers should avail of the same rights and protections as those of other workers and these should include those rights laid down in collective agreements for people working in the same sector”.
 
“Temporary workers in Malta are found in various sectors of the economy, especially in the service sector, where in various cases workers are employed temporarily, at lower wages and with less rights than other workers.”
 
Zminijietna added that Member States should maintain the ability to regulate their own labour markets and collective agreements.
 
“We applaud the stance taken by the leftist political parties in the European Parliament on the temporary workers’ issue, namely the United Left/Nordic Green Left Group, the Greens and the Socialists”.
 
In the meantime, Zminijietna announced that it will be participating in the demonstration organised by the General Workers’ Union against the way utility bills shall increase.
 
Zminijietna shall also be organising a public debate on civil society networking next Saturday 15th November, 10am at 60A, Strait Street Valletta. The public is invited to attend.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

HADDIEMA TEMPORANJI GHANDHOM IKOLLHOM L-ISTESS DRITTIJIET TA’ HADDIEMA OHRA
 
Zminijietna ser tippartecipa fid-demostrazzjoni tal-GWU
 
Zminijietna – Lehen ix-Xellug laqghet id-decizzjoni tal-Parlament Ewropew sabiex jigu protetti d-drittijiet ta’ haddiema temporanji f’dak li ghandu x’jaqsam ma’ l-impjieg, paga, sahha u sigurta’ fuq il-post tax-xoghol. Zminijetna qalet li dan kien pass fid-direzzjoni t-tajba lejn Ewropa iktar socjali, u awgurat lill-Gvern Malti biex jimplementa bis-shih din id-direttiva.
 
Zminijietna qalet “Haddiema temporanji ghandhom ikollhom l-istess drittijiet u protezzjoni bhall-haddiema ohra u dawn jinkludu l-istess drittijiet tal-ftehim kollettiv li ghandhom haddiema ohra fl-istess settur”.
 
“F’Malta, haddiema temporanju jinsabu f’setturi varji fl-ekonomija, specjalment fis-settur tas-servizzi, fejn f’numru ta’ kazijiet haddiema qed jigu impjegati  fuq bazi temporanja, b’pagi iktar baxxi u inqas drittijiet”
 
Zminijietna qalet li pajjizi membri ta’ l-UE ghandhom izommu l-abilita’ li jirregolaw il-ftehim kollettiv u s-suq tax-xoghol taghhom.
 
“Infahhru il-pozizzjoni maqghuda tal-partiti xellugin fil-Parlament Ewropew fuq il-kwistjoni tal-haddiema temporanji, jigifieri il-grupp tax-Xellug Maqghud, il-Hodor u s-Socjalisti”.
 
Sa dan it-tant, Zminijietna habbret li ser tippartecipa fid-demostrazzjoni tal-General Workers’ Union nhar il-Hamis kontra l-mod kif gew introdotti it-tariffi il-godda tad-dawl u l-ilma.
 
Zminijietna ser torganizza dibattitu pubbliku dwar hidma flimkien fis-socjeta’ civili, nhar is-Sibt 15 ta’ Novembru, fl-10am f’60A, Triq id-Dejqa Valletta. Il-pubbliku huwa mistieden li jattendi.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page