"Farewell to Public Postal Services" Zminijietna - Voice of the Left

Press Release: 12/01/08
Stqarrija Stampa: 12 /01/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

"Farewell to Public Postal Services" Zminijietna - Voice of the Left

Zminijietna - Voice of the Left said that Government's sale of its remaining 40 percent stake in Maltapost is the last step in the dismantling of post as a public service in Malta. Zminijietna said that Maltapost workers and clients may expect inferior working conditions and inferior services in the years to come.

Zminijietna - Voice of the Left said

"The Nationalist Government has washed its hands off the responsibility of providing a public service with social responsibility. Postal services will now be fully commercialised, meaning that non-profitable services which have a high social value, are not likely to have a bright future. Postal offices will now belong entirely to the private sector, meaning that the state will have less say in ensuring the social obligations of postal services. This is taking place when traditionally, state postal services in Malta were always reliable and efficient".

"Through privatisation, Maltapost workers have been reduced from 872 to 581, meaning that less workers have to do more work, thus increasing exploitation of such workers, who now have tougher and more stressful working conditions and less job satisfaction. The workers deemed as surplus by Maltapost were treated as unwanted staff, and were discarded into the public service, thus resulting in a feeling of alienation amongst many such workers, whose service to Maltapost throughought the years was not recognized".

"We can now expect to have costlier postal services, removal of services with a social content, and more demotivated staff with inferior working conditions, in a situation that is more neo-liberal than in most EU countries".

"Zminijietna - Voice of the Left is also critical of the stance taken by UHM, which did not oppose the privatisation of Maltapost and is now experiencing the reality of unsatisfied workers. UHM's lack of action against privatisation facilitated the dismantling of this public service".  

"Zminijietna - Voice of the Left invites all political parties in Malta to state whether they are in favour of reverting Maltapost back to a public service company".

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 9989 4634 

"Sahha lill-posta bhala servizz pubbliku" Zminijietna - Lehen ix-Xellug

Zminijietna - Lehen ix-Xellug qalet li l-bejgh ta' l-ishma tal-Maltapost li ghadhom f'idejn il-Gvern huwa l-ahhar pass fl-izmantellar tal-posta bhala servizz pubbliku f'Malta. Zminijietna qalet li l-haddiema u l-klienti tal-Maltapost jistghu jistennew kundizzjonijiet ta' xoghol u servizzi inferjuri fis-snin li gejjin.
Zminijietna - Lehen ix-Xellug qalet

"Il-Gvern Nazzjonalista hasel idejh mir-responsabilira' li jipprovdi servizz pubbliku b'responsabilita' socjali. Is-servizzi postali ser ikunu totalment kummercjalizzati, fejn servizzi li ma jhallux qliegh izda li ghandhom valur socjali qawwi, m'ghandhomx futur sabih quddiemhom. L-ufficji tal-posta issa ser ikunu propjeta' tas-settur privat, u dan kollu jfisser li l-istat ser ikollu inqas vuci biex jizgura l-obbligazzjonijiet socjali tas-servizzi postali. Dan qed isehh f'kuntest fejn, tradizzjonalment, is-servizzi postali ta' l-istat f'Malta dejjem kienu joffru servizz tajjeb u efficjenti".
"Permezz tal-privatizazzjoni, il-haddiema tal-Maltapost naqsu minn 872 ghal 581, u ghalhekk, inqas haddiema jridu jaghmlu iktar xoghol. Dan qed iwassal ghal iktar sfruttar tal-haddiema, li ghandhom kundizzjonijiet ta' xoghol iktar iebsa u stressanti, u inqas sodisfazzjon. Il-haddiema li gew meqjusa 'zejda' mill-Maltapost gew trattati bhala haddiema mhux bzonnjuzi, u tpoggew fis-settur pubbliku. Dan wassal ghal aljenazzjoni fost hafna minn dawn il-haddiema, fejn ix-xoghol li ghamli ghal posta tul is-snin ma giex rikonoxxut".

"Issa nistghu nistennew servizzi postali iktar ghaljin, it-tnaqqis ta' servizzi b'kontenut socjali, u iktar haddiema minghajr motivazzjoni minhabba kundizzjonijiet ta' xoghol inferjuri. Din is-sitwazzjoni hi iktar neo-liberali minn dik tal-maggoranza tal-pajjizi fl-UE".

"Zminijietna - Lehen ix-Xellug hija kritika wkoll tal-pozizzjoni tal-UHM, li ma opponietx il-privatizazzjoni tal-Maltapost u li issa qed tesperjenza r-realta' ta' haddiema li m'humiex kuntenti bis-sitwazzjoni. In-nuqqas ta' azzjoni kontra l-privatizazzjoni minn naha tal-UHM iffacilitat l-izmantellar ta' dan is-servizz pubbliku".

"Zminijietna - Lehen ix-Xellug tistieden lil kull partiti politiku f'Malta biex jghid jekk huwiex favur li l-Maltapost terga' ssir kumpanija tas-servizz pubbliku".

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page