Work remains a key issue - Zminijietna - Voice of the Left

Press Release: 12/02/08
Stqarrija Stampa: 12/02/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

Work remains a key issue - Zminijietna - Voice of the Left

Zminijietna - Voice of the Left said that work is one of the major issues in the upcoming general election. Zminijietna said that this is important both as regards job creation, as well as with regard to work-related rights.

Zminijietna said

"The economic policy of a new Government should result in growth, stability and equality. Job creation and wage levels are two imporant issues in this regard. Wages should increase, both directly, as is the need for an increase in the minimum wage, as well as indirectly, namely through progressive fiscal policy and subsidies on energy and housing. We disagree with fiscal policy which discriminates in favour of high-income earners at the expense of middle and low income earners".

"It is important that Malta does not keep creating new jobs with are precarious. This includes part-time work which is carried out due to lack of better options for workers. Part-time work is constantly increasing in Malta, to such an extent that there are around 45,000 part-time workers, 25,000 of whom work only part-time. Around 11% of work in Malta is on a part-time basis. Besides, around 6% of workers are employed on temporary contracts. Such workers have large difficulties in various spheres of life such as obtaining bank loans".

Zminijietna also spoke about issues related to work-related rights.

"Malta needs serious laws and enforcement which guarantee the rights and job conditions of various categories of workers. Various workers such as part-timers, workers on contract, casual workers and workers who are forced to register as self-employed should benefit from the same rights as full-timers on a pro-rata basis. The same can be said as regards workers in the private sector when compared to public sector workers. Exploitation and lack of enforcement are very common".

"Industrial democracy is required, so that all workers would have the right to join a trade union and to carry out industrial action The industrial tribunal should be available for all workers. The State should provide proper training facilities for different categories of workers in sectors which are facing problems. Such training should improve workers' skills and respect their dignity, and not impose practices which are alien to workers' experiences. Proper investment in health and safety measures is also required".

Zminijietna also spoke about the need for more public investment in areas of national importance, as well as the need for policies which encourage workers' cooperatives.

In the meantime, Zminijietna – Voice of the Left shall be organising a public debate on Saturday 16th February (10.00hrs – 12.00hrs) on Workers and the General Election at 60A, Strait Street, Valletta.
The debate shall be chaired by journalist James Debono and speakers shall include David Agius M.P. (Nationalist Party); Mario Mallia (Alternattiva Demokratika); Charles Attard (Azzjoni Nazzjonali); Tony Zarb (General Workers Union); Gejtu Vella (Union Haddiema Maqghudin); David Pisani (Zminijietna – Voice of the Left); and Saviour Rizzo (Centre for Labour Studies). The Malta Labour Party has also been invited to participate.  The general public and the press are invited. Entrance is free. More information can be obtained from www.zminijietna.org

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
Mob 9989 4634

Il-Xoghol jibqa' kwistjoni principali - Zminijietna - Lehen ix-Xellug

Zminijietna - Lehen ix-Xellug qalet li x-xoghol huwa wiehed mill-kwistjonijiet l-aktar importanti f'din l-elezzjoni generali. Zminijietna qalet dan hu mportanti kemm f'dak li ghandu x'jaqsam ma' holqien ta' xoghol, kif ukoll ma' drittijiet fuq il-post tax-xoghol.

Zminijietna qalet

"Il-politika ekonomika ta' Gvern gdid ghandha ggib tkabbir, stabilita’ u ugwaljanza. Il-holqien tax-xoghol u l-livelli tal-pagi huma oqsma importanti f'dan il-qasam. Rigward il-pagi, hemm bzonn li dawn jizdiedu, kemm direttament, bhal m'hi l-htiega ta' zieda fil-paga minima, kif ukoll indirettament, permezz ta' politika fiskali progressiva u sussidji fuq affarijiet bhall-konsum ta' l-energija u l-housing. Ma naqblux ma politika fiskali li tiddiskrimina favur dawk b'paga gholja askapitu ta' dawn b'paga medja jew baxxa".
"Huwa mportanti li pajjizna ma jkomplix jiehu direzzjoni fejn hafna xoghol gdid ikun dak prekarju. Dan jinkludi xoghol part-time li jkun qed isehh mhux b'ghazla tal-haddiem izda minhabba li m'hemmx ghazla ahjar.  F’Malta ix-xoghol part-time dejjem qieghed jizdied, tant li hawn madwar 45,000 haddiem part-time, li minnhom 25,000 jahdmu part-time biss. Madwar 11% tax-xoghol f’Malta huwa part-time. Barra min hekk f’Malta madwar 6% tal-haddiema jahdmu  b’kuntratti temporanji. Haddiema bhal dawn isibu diffikultajiet kbar f’affarijiet bhal li jiehdu loans mill-banek".

Zminijietna tkellmet ukoll dwar id-drittijiet tal-haddiema fuq il-post tax-xoghol

"Jinhtiegu ligijiet u enfurzar serju biex jiggarantixxu d-drittijiet u kundizzjonijiet ta’ xoghol lill-kategoriji varji ta' haddiema. Haddiema part-time, kuntrattwali,  kazwali u haddiema li huma mgieghla li jiddikjaraw li jahdmu ghal rashom ghandhom igawdu mill-istess drittijiet pro-rata tal-haddiema full-time. L-istess jinghad ghal-haddiema fis-settur privat meta mqabbla ma’ dawk fis-settur pubbliku.  Qed ikun hemm hafna sfruttar u nuqqas kbir ta' enfurzar tal-ligijiet".

"Tinhtieg demokrazija industrijali, biex b’hekk il-haddiema kollha jkollhom il-fakulta’ li jissiehbu f’unjin u jkollhom dritt li jiehdu azzjoni industrijali. It-tribunal industrijali ghandu jhares il-haddiema kollha.  Tinhtieg ukoll ghajnuna ta’ l-istat u tahrig xieraq ghal kategoriji differenti tal-haddiema f’industriji li qed jiffaccjaw problemi – liema tahrig izid is-sengha u jirrispetta’ d-dinjita’ tal-haddiema, u mhux jimponi prattici li huma aljeni mill-esperjenzi tal-haddiema. Jinhtieg ukoll investiment f'rizorsi ghall-infurzar serju dwar is-sahha u sigurta fuq il-post tax-xoghol".

Zminijietna tkellmet ukoll favur iktar investiment pubbliku f'setturi ta' mportanza nazzjonali, kif ukoll favur politika li tinkoragixxi l-koperattivi tal-haddiema.

Sa dan it-tant, Zminijietna – Lehen ix-Xellug ser torganizza diskussjoni pubblika nhar is-Sibt 16 ta’ Frar (10.00hrs – 12.00hrs) bit-titlu “IL-HADDIEMA U L-ELEZZJONI GENERALI”,  f' 60A, Triq id-Dejqa, Valletta Id-diskussjoni ser tkun immexxija mill-Gurnalist James Debono, u ser ikun hemm kelliema mill-Partit Nazzjonalista (David Agius MP), Alternattiva Demokratika (Mario Mallia), Azzjoni Nazzjonali (Charles Attard), General Workers’ Union (Tony Zarb), Union Haddiema Maqghudin (Gejtu Vella), Zminijietna – Lehen ix-Xellug (David Pisani) u Centre for Labour Studies (Saviour Rizzo). Gie mistieden ukoll il-Partit Laburista. Il-pubbliku u l-istampa huwa mistieden li jattendi. Dhul b'xejn.  Iktar informazzjoni tinsab f’ www.zminijietna.org

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page