Zminijietna to participate in GWU demonstration on Shipyards

Press Release: 12/08/08
Stqarrija Stampa: 12/08/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left

14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Zminijietna to participate in GWU demonstration on Shipyards
 
Zminijietna - Voice of the Left shall participate in the GWU demonstration on Shipyards tomorrow at Paola. It urged the Government to ensure that shipyard workers remain in employment and are treated with dignity, rather than being considered as a surplus.
 
Zminijietna said
 
 "We oppose the way in which Government is treated the matter. Workers who are skilled and experienced are being deemed as surplus rather than productive human beings. Besides, it does not make economic sense to introduce retirement schemes when it is not yet clear what shall happen to the Shipyards".
 
"Zminijietna believes that the employment status of shipyard workers should only be decided upon once plans for Shipyards have been clearly established. Once this is done, Government should ensure that no worker is left unemployed. Such workers should be absorbed in the public sector, carrying out productive work. Government should study creative and innovative solutions in this regard, with full consultation with the workers themselves, with workers' representatives, namely General Workers' Union , and civil society".
 
"It is ironic that while the Government speaks about the virtues of ageing workers and has extended the pensionable age, the same Government is proposing retirement schemes for shipyards workers. Such schemes should only be used as a last resort, and if required by workers, rather than as a tool to divide and rule".
 
David Pisani
Mob 79536914
f/ Zminijietna - Voice of the Left
 
Zminijietna ser tippartecipa fid-demostrazzjoni tal-GWU dwar it-Tarzna
 
Zminijietna - Lehen ix-Xellug ser tippartecipa fid-demostrazzjoni tal-GWU dwar it-Tarzna ghada gewwa Rahal Gdid. Zminijietna appellat lill-Gvern sabiex jizgura li l-haddiema tat-Tarzna jibqghu b'xoghol u jigu trattati b'dinjita', u mhux jigu meqjusa bhala zejda.
 
Zminijietna qalet
 
 "Noggezzjonaw ghal mod kif il-Gvern qed jitratta l-kwistjoni. Haddiema b'sengha u esperjenza qed jigu meqjusa bhala zejda u mhux bhala nies b'kapacita' produttiva. Barra minn hekk, ma jaghmilx sens ekonomiku li jigu introdotti skemi ta' irtirar meta ghadu m'huwiex car x'ser jigri mit-Tarzna.  L-ghazla li l-Gvern qed jaghti lill-haddiema m'hi xejn hlief attentat biex jifred lill-haddiema, u dan qed iwassal ghal tensjoni kbira fost l-istess haddiema".
 
"Zminijietna temmen li l-istat ta' xoghol tal-haddiema tat-Tarzna ghandha tigi decizja biss wara li l-pjanijiet ghat-Tarzna jigu stabiliti b'mod car. Meta dan isehh, il-Gvern ghandu jizgura li l-ebda haddiem ma jispicca bla xoghol. Dawn il-haddiema jistghu jigu assorbiti fis-settur pubbliku u jaghmlu xoghol produttiv. Il-Gvern ghandu jistudja soluzzjonijiet kreattivi u innovattivi f'dan ir-rigward, b'konsultazzjoni wiesgha mal-haddiema stess, mar-rapprezentanti tal-haddiema, jigifieri l-General Workers' Union u mas-socjeta' civili".
 
"Hija ironija li filwaqt li l-Gvern jitkellem dwar il-virtujiet ta' haddiema anzjani u sahansitra zied l-eta' tal-irtitrar, l-istess Gvern qieghed jipproponi skemi ta' irtirar kmieni ghall-haddiema tat-Tarzna. L-iskemi ghandhom jiddahlu biss jekk m'hemmx alternattiva ahjar, u ghandhom jiddahlu b'ghazla tal-haddiema u mhux bhala tattika ta' ifred u ahkem'".

David Pisani

Mob 79536914
f/ Zminijietna - Voice of the Left

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page