IRISH REFERENDUM RESULT WELCOME

Press Release: 13/06/08
Stqarrija Stampa: 13/06/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

IRISH REFERENDUM RESULT WELCOME

Zminijietna – Voice of the Left welcomed the result of the Irish referendum on the EU Treaty, describing it as a victory for democracy and for a social Europe.

“The Irish people have expressed their disapproval of the neo-liberal direction that the EU is currently adopting. We hope that the capitalist and liberal elites of the EU will accept the verdict of the Irish people”.

“The Irish referendum teaches a lesson to all Governments and political parties who denied their people from deciding on the EU treaty. Malta is a case in point”.

“Malta should withdraw from the ratification of the Treaty and instead follow the example of Ireland , thus trusting its citizens to decide on this important issue through a referendum”.

'The treaty includes various neo-liberal polices that will further jeopardise economic and social gains of the workers and the peoples, whether through the liberalisation of markets, the primacy of competition or the monetarist policies that do not take into account growth and employment; or by dismantling and privatising public services'.

'The proposed treaty institutionalises neo-liberalism in various areas and also promotes further militarisation. To the contrary, alongside various left-wing political parties and NGOs across Europe, Zminijietna - Voice of the Left has confidence in the possibility of a different Europe - a Social Europe of cooperation, social, economic and ecological progress and peace".

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna Lehen ix-Xellug
Mob 9989 4634
 

Zminijietna tilqa’ r-rizultat tar-Referendum Irlandiz

Zminijietna – Lehen ix-Xellug laqghet ir-rizultat tar-referndum fl-Irlanda dwar it-Trattat ta’ l-UE, u ddeskriviet dan bhala rebha ghad-demokrazija u ghal Ewropa socjali.

“Il-poplu Irlandiz esprimew id-disapprovazzjoni taghhom ghad-direzzjoni neo-liberali li qed issewgi l-Unjoni Ewropea. Nittamaw li l-elites kapitalisti u liberali ta’ l-UE jaccettaw il-verdett tal-poplu Irlandiz”.

“Ir-referendum Irlandiz jaghti taghlima lil Gvernijiet u partiti politici li cahdu lill-popli taghhom mid-dritt li jiddeciedu dwar it-trattat ta’ l-UE. Malta hija ezempju ta’ dan”.

 “Malta ghandha tmur lura mir-ratifikazzjoni tat-trattat u minflok issegwi l-ezempju ta’ l-Irlanda, u b’hekk tafda lic-cittadini taghha biex jiddeciedu dwar din il-kwistjoni importanti permezz ta’ referendum”.
  
'It-trattat jinklui politika neo-liberali li ser inaqqsu hafna gwadanji li ghamlu l-haddiema u l-popli, permezz ta’ iktar liberalizazzjoni; permezz ta’ politika li monetarja li tpoggi l-kompetizzjoni qabel kollox ghad-detriment tat-tkabbir u l-holqien tax-xoghol; u permezz ta’ l-izmantellar u l-privatizazzjoni ta’ servizzi pubblici”.

'It-trattat kif inhu proposi jistituzjonalizza in-neo-liberalizmu f’oqsma varju u jippromwovi iktar militarizmi. Ghall-kuntrarju, flimkien ma’ bosta partiti u ghaqdiet non-governattivi tax-xellug, Zminijietna – Lehen ix-Xellug hi kunfidenti li jista’ jkun hemm Ewropa ohra – Ewropa Socjali ta’ kooperazzjoni, progress socjali, ekonomiku u ekologiku, u paci”.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna Lehen ix-Xellug
Mob 9989 4634 

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page