PUBLIC TRANSPORT IS AN ESSENTIAL PUBLIC SERVICE - Zminijietna

Press Release: 15/07/08
Stqarrija Stampa: 15/07/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

PUBLIC TRANSPORT IS AN ESSENTIAL PUBLIC SERVICE - Zminijietna

In reaction to the public transport industrial action, Zminijietna – Voice of the Left said

“Public transport is an essential public service. The State should assume greater responsibility in ensuring accessible, cheaper and efficient public transport, which in the long run should provide the best solution against pollution and traffic congestion. The state should also ensure that any reform in public transport will not result in job losses.”. 

In the meantime, Zminijietna – Voice of the Left welcomed the fact that taxation on new luxury cars which consume excessive amounts of fuel shall be increased, referring to this as a measure which makes social and ekologiku sense. Zminijietna however expressed its hope that Government will not add burdens on workers and low and middle income earners to make up for any loss in revenue due to reforms in this sector.  

David Pisani
Mob 7953 6914
f/ Zminijietna – Voice of the Left

IT-TRASPORT PUBBLIKU HUWA SERVIZZ PUBBLIKU ESSENZJALI- Zminijietna

F’reazzjoni ghall-azzjoni industrijali tat-trasport pubbliku, Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet

“It-trasport pubbliku huwa servizz pubbliku essenzjali. Il-Gvern ghandu jassumi iktar responsabilita’ sabiex jigi zgurat transport pubbliku accessibbli, irhas u efficjenti. Dan hu l-aqwa garanzija kontra l-kongestjoni tat-traffiku u kontra d-dhahen. Zminijietna tappella ukoll li kull riforma f'dan il-qasam ma jirrizultax f'telf ta' impjiegi”.

Sa dan it-tant, Zminijietna – Lehen ix-Xellug laqghet il-fatt li ser jigu ntaxxati aktar il-karozzi godda u lussuzi li jikkonsmaw uzu eccessiv ta’ fuel, u qalet li din il-mizura taghmel sens ekologiku u socjali. Izda Zminijietna espremiet it-tama taghha li l-Gvern ma jzidx pizijiet fuq haddiema u nies b’dhul baxx jew medji biex jikkumpensa ghal nuqqas ta’ dhul minhabba r-riformi f’dan il-qasam.  

David Pisani
Mob 7953 6914
f/ Zminijietna - Lehen ix-Xellug

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page