"UNIONS SHOULD FORM TRADE UNIONS COUNCIL" Zminijietna - Voice of the Left

Press Release: 15/11/08
Stqarrija Stampa: 15/11/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

"UNIONS SHOULD FORM TRADE UNIONS COUNCIL" Zminijietna - Voice of the Left

Following the historic demonstration involving all Malta's trade unions against Government's revision of utility rates, Zminijietna - Voice of the Left reiterated its appeal to Maltese trade unions to form a trade union council which works in the interest of the working class.

Zminijietna, which participated in the demonstration said

"Trade Union Councils exist in various countries whereby trade unions discuss policies and strategies and come up with proposals in the interests of workers. Trade Unions should unite whilst respecting each others' identities".

"Due to the neo-liberal direction Malta is moving towards, the country is witnessing an increase of non-unionised workers, part-time workers, workers on contract and informal workers, and once again, this requires strong trade union action, given that much of such employment is characterised by a lack of rights".

"It is through solidarity and collective action that the working class can improve its situation. A Trade Union Council would therefore be a step in the right direction against the 'race to the bottom' of neo-liberalism".

David Pisani

Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

"L-UNJINS GHANDHOM JIFFIRMAW KUNSILL TREJDUNJONISTIKU" Zminijietna - Lehen ix-Xellug

Fid-dawl tad-demostrazzjoni storika bl-involviment ta' l-unjins kollha tal-haddiema, Zminijietna - Lehen ix-Xellug sahqet l-appell taghha lill-unjins tal-haddiema biex jiffurmaw kunsill trejdunjonijstiku li tahdem fl-interess tal-klassi tal-haddiema.

Zminijietna, li ppartecipat fid-demostrazzjoni, qalet

"Kunsilli trejdunjonistici jezistu f'bosta pajjizi fejn unjins tal-haddiema jiddiskutu politika u strategiji u jifformolaw proposti fl-interess  tal-haddiema. L-unjins ghandhom jinghaqdu filwaqt li jirrispettaw l-identitajiet ta' xulxin".

"Peress li Malta qed timxi fit-triq lejn in-neo-liberalizmu, il-pajjiz qed jesperjenza zieda f'haddiema li ma  jithallewx jissiehbu f'unjins, haddiema part-time, haddiema fuq kuntratt, u haddiema informali, u ghal darb'ohra, dan jirrikjedi azzjoni trejdunjonistika b'sahhita, peress li hafna minn dawn l-impjiegi huma karaterizzati minn nuqqas ta' drittijiet".

"Huwa permezz tas-solidarjeta' u l-azzjoni kollettiva li l-klassi tal-haddiema tista' ttejjeb is-sitwazzjoni taghha. Kunsill trejdunjonsitku  ikun pass fid-direzzjoni t-tajba kontra t-tellieqa sal-qiegh tan-neo-liberalizmu".

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page