"ANOTHER CASE OF SOCIAL DUMPING IN THE EU" - Zminijietna

Press Release: 16/04/08
Stqarrija Stampa: 16/04/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

"ANOTHER CASE OF SOCIAL DUMPING IN THE EU" - Zminijietna

Zminijietna - Voice of the Left expressed its concern with the Ruffert case in Germany, whereby the European Court of Justice has once again decided that social dumping in the form of low wages, in direct rejection of member states’ collective agreements, is permissible in the EU.

Zminijienta said

"The Ruffert case in Germany follows the Laval-Vaxholm case in Sweden and the Viking Line case in Finland. This time around, a Polish subcontractor of a German company is being given permission to pay its workers less than 50% of the minimum wage provided for by the applicable collective agreement in Germany. The European Court of Justice in quoting Article 49 of the EU Treaty in force, which prohibits any restriction to freedom to provide services".

"The Ruffert case shows that through its new Treaty, the EU is moving away from a social-model. Employers can shift workers from one country to another and pay them wages lower then those established by law in the countries they are shifted to. Workers end up with low wages in the name of neo-liberalism”.

“Zminijietna – Voice of the Left once again reaffirms that, save for Ireland, where a referendum shall take place, the EU Treaty is being imposed on the peoples of Europe in an anti-democratic way. Malta is a case in point. Zminijietna join the Leftist and Progressive forces of the EU such as the United Left / Nordic Green Left bloc and the Confederation of European Trade Unions in their call against a low-cost Europe and in favour of a social Europe. Another Europe is possible".

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Mob 99894634

"KAZ IEHOR TA’ POLITIKA ANTI-SOCJALI FL-UE” - Zminijietna

Zminijietna – Lehen ix-Xellug esprimiet it-thassib taghha bil-kaz ‘Ruffert’ fil-Germanja, fejn il-Qorti Ewropeja tal-Gustizzja ghal darb’ohra iddecidiet li ‘dumping’ socjali fil-forma ta’ pagi baxxi kontra kull ftehim kollettiv tal-pajjizi msiehba, hija permessa fl-UE. 

Zminijienta qalet

"Il-kaz ta’ Ruffert fil-Germanja isegwi l-kaz Laval-Vaxholm fl-Isvezja u l-kaz Viking fil-Finlandja. Din id-darba, kuntrattur Pollakk ta’ kumpanija Germaniza qed jinghata permess li jhallas il-haddiema inqas min-nofs il-paga minima skond il-ftehim kollettiv applikabbli fil-Germanja. Il-qorti Ewropeja ikkowotat Artiklu 49 tat-Trattat Ewropew, liema trattat jipprojbixxi kull restrizzjoni ghall-liberta’ ghall-provvista tas-servizzi”.

"Il-kaz ta’ Ruffert juri kif permezz tat-Trattat il-gdid, l-UE qed tersaq il-boghod minn mudell socjali. Sidien jistghu icaqilqu haddiema minn pajjiz ghall-iehor u jhallsuhom inqas minn dak stabilit bil-ligi fil-pajjizi fejn jibdew jahdmu. Il-haddiema jispiccaw b’pagi baxxi f’isem in-neo-liberalizmu”.

“Zminijietna – Lehen ix-Xellug terga ssostni li, b’eccezzjoni ta’ l-Irlanda, fejn ser ikun hemm referendum, it-Tratt Ewropew qed jigi impost fuq il-popli Ewropew b’mod anti-demokratiku. Malta huwa ezempju ta’ dan. Zminijietna tinghaqqad  mal-forzi xellugin u progressive fl-UE bhal m’huma il- United Left / Nordic Green Left bloc u l-konfederazzjoni ta’ l-unjins tal-haddiema ewropew fl-ghajta kontra Ewropa ‘low cost’ u favur Ewropa socjali. Ewropa ohra hija possibli”.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page