"Education should be based on social justice - Zminijietna Voice of the Left

Press Release: 18/03/08
Stqarrija Stampa: 18/03/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

"Pullicino Orlando should resign" Zminijietna - Voice of the Left

Zminijietna - Voice of the Left said that following the auditor's report on the Mistra outline permit, Jeffrey Pullicino Orlando should have the decency to resign from Parliament, thus allowing the cooption of another Nationalist candidate to replace him.

In the meantime, Zminijietna welcomed the decision taken by the Government to freeze the decision-making process at MEPA in order to commence reforming the Authority. Zminijietna said that this decision was long-due following unacceptable decisions which permitted development such as the supermarket at Safi and the petrol station at Buqana, and the outline development permit for a nightclub at Mistra.

Zminijietna added

"We strongly urge Government to implement a ruling whereby, save for urgent social-oriented development of national importance, all proposed development which is situated on ODZ land and/or which goes against MEPA policies is immediately refused. Such development which should immediately be refused includes amongst others, the proposed development of a yacht marina and tourist village at Hondoq ir-Rummien bay; the development of an aparthotel on a green area in Mellieha; the development of villas and apartments at Ta' Cenc; and the development of the nightclub at Mistra".

"Proposals for the development of hotels should only be considered if involving sites which were already taken up by tourist development, such as the Jerma Palace site, and should not eat up further virgin footprint".

Zminijietna also believes that MEPA requires deep changes in the way decisions are taken. The common citizen should be empowered to have a voice against developers who still enjoy disproportionate power irrespective of recent changes in law regarding construction work. More participation by civil society is required in decision making and enforcement processes, thus representing various sectors such as the social, environmental, economic, planning, agricultural, local, governmental, and others.  In the last instance, no Government should wash its hands off environmental and social responsibilities”

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Mob 9989 4634

"Pullicino Orlando ghandu jirrizenja" Zminijietna - Lehen ix-Xellug

Zminijietna - Lehen ix-Xellug qalet li wara r-rapport ta' l-awdirut dwar l-izvilupp fil-bajja tal-Mistra, Jeffrey Pullicino Orlando ghandu jkollu d-decenza li jirrizenja mill-Parlament, biex b'hekk postu jittiehed minn kandidat iehor Nazzjonalista.

Sa dan it-tant, Zminijitena laqghet id-decizzjoni tal-Gvern sabiex jiffriza d-decizzjonijiet tal-MEPA sabiex din tigi riformata. Zminijietna qalet li din id-decizzjoni missha ilha li ttiehdet wara decizzjonijiet inaccettabbli ghal zvilupp bhal dak ta' supermarket f'Hal-Safi; pompa tal-petrol gewwa Ta' Buqana u l- outline development permit ghal nightclub fil-Mistra.
Zminijietna sahqet

"Nappellaw lill-Gvern biex jimplementa ruling sabiex, hlief ghal zvilupp socjali b'importanza urgenti u nazzjonali, kull zvilupp li li jaqa' barra l-konfini ta' zvilupp u/jew li jmur kontra l-policies tal-MEPA jigi rrifjutat minnufih. Fost l-izvilupp li ghandu jigi rrifjutat hemm il-proposta ta' yacht marina u villagg turistiku gewwa Hondoq ir-Rummien; l-izvilupp ta' aparthotel fuq art vergni fil-Mellieha; l-izvilupp ta' villel u appartamenti lussuzi f'Ta' Cenc; u l-izvilupp ta' nightclub fil-Mistra".

"Proposti ghall-izvilupp ta' lukandi ghandu jigi kkunsidrat biss jekk jinvolvi siti li diga' intuzaw ghall-zvilupp turistiku, bhas-sit tal-Jerma Palace, u m'ghandhomx jiehdu iktar art vergni".

Zminijietna temmen ukoll li l-MEPA tirrikjedi bidliet radikai fil-mod kif jittiehdu d-decizzjonijiet. Ic-cittadin komuni ghandu jkollu s-sahha kontra zviluppaturi li ghadhom igawdi minn poter sproporzjonat irispettivament mil-bidliet ricenti fil-ligi dwar xoghol ta' kostruzzjoni. Tinhtieg partecipazzjoni akbar mis-socjeta' civili fil-process tat-tehid tad-decizzjonijiet u fil-process ta' l-infurzar. B'hekk jigu rapprezentati setturi bhal dawk socjali, ambjentali, ekonomici, ta' l-ippjanar, agrikoli, lokali, governattivi u ohrajn. Fl-ahhar mill-ahhar l-ebda Gvern m'ghandu jahsel idejh mir-responsabilitajiet socjali u ambjentali".

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici 
Mob 9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page