Latest Issue of Zminijietna issued – Zminjietna to hold Public debate on the future of the Left

Press Release: 18/05/08
Stqarrija Stampa: 18/05/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

Latest Issue of Zminijietna issued – Zminjietna to hold Public debate on the future of the Left

The latest issue of quarterly review Zminijietna has been published. The review deals with a number of socio-political themes from leftist perspectives.

The leading article of Zminijietna is Michael Briguglio’s analysis of the Malta Labour Party’s defeat in the general elections. Other opinion pieces include David Pisani on ecological socialism; Victor Degiovanni on pseudo-intellectuals and the general election; James Debono on lessons from the Italian elections; Alfred Consiglio on capitalism today, Louis Grech on the Labour Party and Freedom Day; A. Pert on how the Left can be effective, and the third part of an analysis of ethical public procurement in Malta by Nina Zita.

The review also includes various statements and news concerning Zminijetna  - Voice of the Left and Zminijietna Left Youth.  The review also includes a write-up of the recent public debate organised by Zminijietna on workers and the general election.

To subscribe in Zminijietna one should send Euro 2.33 (cheque or stamps) to  Zminijetna, 14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432.

Public Debate on future of the Left

In the meantime, Zminijietna – Voice of the Left shall be organising a public debate on the future of the Left Saturday 31st May at 60A, Strait Street, Valletta, at 10am.  The debate shall be chaired by journalist James Debono and shall have a round table format. In addition to speakers from Zminijietna, other speakers confirmed so far include Desmond Zammit Marmara', Dr Carmel Borg, Dr Carmen Sammut, Stephen Cachia, Aaron Farrugia, Anna Zammit, Ray Fabri, Marco Briffa, Dr Keith Grech and others.

More information can be obtained from www.zminijietna.org

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left

Mob 9989 4634

Harga gdid ta’ Zminijietna – Zminjietna ser torganizza dibattitu pubbliku dwar il-gejjieni tax-Xellug

Harga gdida tar-rivista Zminijietna giet ippublikata. Din ir-rivista titratta kwistjonijiet socjo-politici minn perspettivi xellugin.

L-artiklu prominenti fir-rivista huwa l-analizi ta’ Michael Briguglio dwar it-telfa elettorali tal-Partit Laburista. Artikli ohrajn jinkludu dak ta’ David Pisani dwar is-socjalizmu ekologiku; Victor Degiovanni dwar psewdo-intelletwali u l-elezzjoni generali; James Debono dwar lezzjonijiet mill-elezzjonijiet fl-Italja; Alfred Consiglio dwar il-kapitalizmu illum; Louis Grech dwar il-Partit Laburista u Jum il-Helsien; A. Pert dwar kif ix-xellug jista’ jkun effettiv, u t-tielet parti ta’ analizi dwar dwar il-konsum etiku mis-settur pubbliku ta’ Nina Zita.

Ir-rivistatinkludi ukoll stqarrijiet u ahbarijiet li jikkoncernaw Zminijietna – Lehen ix-Xellug u Zminijietna Zghazagh tax-Xellug, kif ukoll rapport dwar dibattitu pubbliku organizzat minn Zminijietna dwar il-haddiema u l-elezzjoni generali.

Biex wiehed jabbona fir-rivista Zminijietna ghal sena, ghandu jibghat Euro 2.33 (cekk jew bolol) lil  Zminijetna, 14/8 Vincenti Buildings, Triq id-Dejqa, Valletta

Dibattitu pubbliku dwar il-gejjieni tax-Xellug

Sadanittant, Zminijietna Lehen ix-Xellug ser torganizza dibattitu pubbliku dwar il-gejjieni tax-xellug nhar is-Sibt 31 ta’ Mejju, f’ 60A, Triq id-Dejqa, Valletta, fl-10am.  Id-dibattitu ser jitmexxa mill-gurnalist James Debono u ser ikollu l-forma ta’ round table
Apparti kelliema ta' Zminijietna Lehen ix-Xellug, il-kelliema kkonfermati s’issa jinkludu Desmond Zammit Marmara', Dr Carmel Borg, Dr Carmen Sammut, Stephen Cachia, Aaron Farrugia, Anna Zammit, Ray Fabri, Marco Briffa, Dr Keith Grech u ohrajn.

Iktar taghrif jista’ jinkiseb minn www.zminijietna.org

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page