"GOVERNMENT'S SHAMEFUL RUSHING OF EU TREATY RATIFICATION" Zminijietna - Voice of the Left

Press Release: 19/01/08
Stqarrija Stampa: 19 /01/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

"GOVERNMENT'S SHAMEFUL RUSHING OF EU TREATY RATIFICATION" Zminijietna - Voice of the Left

Zminijietna - Voice of the Left said that it is shameful that the Nationalist Government is stating that it wants the EU Treaty ratification process concluded this month. Zminijietna said that this reflects the Nationalist's Government fear of public debate, its electoral manouvering and its neo-liberal ideology. Zminijetna said that the EU treaty issue requires a referendum, and urged trade unions to take a strong stand on this issue especially since workers have most to lose if the Treaty is approved.

Zminijietna - Voice of the Left said

"It is an insult to democracy that such an important issue as the EU Treaty, which shall affect present and future generations in a profound way, shall be rushed through parliament in what shall be a mere technical and legal formality. It is more than evident that the Nationalist Government is rushing the EU Treaty ratification process as it is afraid of everyday democracy and public debate within civil society”.

“Irrespective of one's position on the treaty, this requires a process of analysis and debate with the full participation of civil society organisations such as trade unions, NGOs, constituted bodies, the general public, the media, political parties and academics amongst others".

"It is also more than obvious that the Nationalist Government is intending to rush the EU Treaty in view of the upcoming general elections. The Nationalist Party is trying to solve the issue as soon as possible to take electoral advantage on other political parties".

"The Nationalist Government is also rushing the EU Treaty as it is promoting a neo-liberal ideology in various areas, ranging from the dismantling of public services to the reduction of workers' rights.

“Only recently, the EU Court of Justice decided that a Latvian company can employ workers in Sweden and avoid applying Swedish high work conditions as well as avoiding a collective agreement applicable in Sweden. The Vaxholm case shows that in the name of free-market neo-liberalism, social dumping and wage dumping is now permissible, whereby transnational companies can overrule workers' rights and collective bargaining in any member state. The decision of the Court of Justice shows us all how the EU Treaty shall be interpreted when it comes to workers rights”.

“This is a far cry from a 'social' Europe and will result in less employment rights and a race to the bottom. We therefore urge trade unions to speak up for the need of a referendum on the EU Treaty".  

Zminijietna - Voice of the Left concluded that Malta should follow the example of Ireland, which shall have a referendum on the treaty, thus trusting its citizens to decide on this important issue.

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Mob 9989 4634 

“Il-Gvern qed jipprova jhaffef il-process ta’ ratifikazzjoni tat-Trattat ta’ l-UE” - Zminijietna - Lehen ix-Xellug

 Zminijietna –  Lehen ix-Xellug qalet li hi haga tal-misthija li l-Gvern Nazzjonalista qed jghid li jrid li l-process ta’ ratifikazzjoni ta’ t-Trattat ta’ l-UE jigi konkluz dan ix-xahar. Zminijietna qalet li dan jirrifletti l-biza’ tal-Gvern Nazzjonalista li jkun hemm dibattitu pubbliku; manuvrar elettorali; kif ukoll l-ideologija neo-liberali ta’ l-istess Gvern. Zminijietna qalet li l-kwistjoni dwar it-trattat ta’ l-UE jehtieg referendum, u appellat lill-unjins tal-haddiema biex jiehdu pozizzjoni soda dwar dan, specjalment meta l-haddiema ghandhom l-iktar x’jitildu jekk it-Trattat jigi approvat.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet

"Huwa insult ghad-demokrazija li kwistjoni importanti bhat-Trattat ta’ l-UE, li ser jaffetwa generazzjonijiet tal-prezent u tal-futur b’mod profond, ser jigi mhaffef fil-parlament bhala formalita’ teknika u legali. Huwa evidenti li l-Gvern Nazzjonalista qed ihaffef ir-ratifikazzjoni tat-Trattat ta’ l-UE ghax jibza’ mid-demokrazija ta’ kuljum u mid-dibattitu pubbliku fi hdan is-socjeta’ civili”.

“Irrispettivament mill-pozizzjoni li wiehed ikollu dwar it-trattat, dan jirrikjedi process ta’ analizi u dibattitu bil-partecipazzjoni shiha tal-ghaqdiet tas-socjeta’ civili bhall-unjins tal-haddiema, ghaqdiet non-governattivi, korpi kostitwiti, il-pubbliku generali, il-medja, partiti politici u akkademici fost ohrajn”.

"Hija wkoll hag ovvja li l-Gvern Nazzjonalista qed jipprova jimbotta t-Trattat ta’ l-UE fid-dawl ta’ l-elezzjoni generali. Il-Partit Nazzjonalista qed jipprova jsolvi din il-kwistjoni malajr kemm jista’ jkun sabiex jiehu vantagg elettorali fuq il-partiti l-ohra”.

"Il-Gvern Nazzjonalista qieghed ihaffef il-process ta’ ratifikazzjoni ukoll minhabba li dan jippromwovi ideologija neo-liberali f’oqsma varji, li jinkludu l-izmantellar ta’ servizzi pubblici u t-tnaqqis ta’ drittijiet tal-haddiema”.

“Ricentament il-Qorti Ewropea iddecidiet li kumpanija mill-Latvia tista’ timpjega haddiema fl-Isvezja u ma tapplikax il-kundizzjonijiet tajbin ta’ xoghol u l-ftehim kollettiv applikabbli fl-Isvezja. Il-kaz ‘Vaxholm’ juri li f’isem in-neo liberalizmu u s-suq hieles, qed jigi permezz ‘dumping’ socjali u ‘dumping’ tal-pagi, fejn kumpaniji tranznazzjonali jistghu jirbhu fuq drittijiet tal-haddiema u ftehim kollettiv f’kull pajjiz imsieheb fl-UE. Id-decizzjoni tal-Qorti Ewropea turina kif ser jigi interpretat it-Trattat ta’ l-UE f’dak li ghandu x’jaqsam mad-drittijiet tal-haddiema”.

“Dan hu ferm il-boghod mill-Ewropa ‘socjali’ u ser jirrizulta f’inqas drittijiet tax-xoghol u tellieq sal-qiegh. Ghalhekk, inheggu lill-unjins tal-haddiema biex jitkellmu dwar il-bzonn ta’ referendum dwar it-trattat ta’ l-UE”.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug ikkonkludiet li Malta ghandha ssegwi l-ezempju ta’ l-Irlanda, li ser ikollha referendum dwar it-trattat, u b’hekk tafda lic-cittadini taghha biex jiddeciedu dwar din il-kwistjoni importanti.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Mob 9989 4634 

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page