MEPA Reform – Zminijienta’s proposals 

Press Release: 19/08/08
Stqarrija Stampa: 19/08/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

MEPA Reform – Zminijienta’s proposals 

Zminijietna – Voice of the Left, appealed to Government to take action in order that MEPA becomes accountable, consistent and democratic through its reform process. 

Zminijietna said

"MEPA is too far away from common citizens, who are frequently voiceless when they want to speak up on particular issues”.

"MEPA is characterised by ideology and political interference which are too much in favour of unsustainable development. Whilst we believe that Government should have ultimate responsibility on MEPA, we cannot accept that big developers are privileged over common citizens. Nor can we accept that MEPA boards frequently ignore advice of MEPA’s own experts and of civil society representatives”. 

"Zminijietna believes that there should be wider representation of civil society on MEPA boards, through the representation on NGOs, local councils and other organisations, together with representatives of the Government. We also appeal that MEPA uses more representative and scientific methods in its studies, whereby social and ecological impacts are given the importance they deserve together with economic impacts”.

David Pisani
f/ Zminijietna Lehen ix-Xellug
Mob 79895634

Riforma tal-MEPA - Zminijietna tesprimi l-pozizzjoni taghha

Zminijietna - Lehen ix-Xellug, appellat biex f'dak li ghandu x'jaqsam mar-riforma tal-MEPA, il-Gvern jiehu passi biex l-awtorita' issir wahda kontabbli, konsistenti u demokratika.

Zminijietna qalet

"Il-MEPA hija l-boghod wisq mic-cittadin komuni, li kemm il-darba jispicca bla vuci meta jkun irid isemma lehnu"

"Il-MEPA hija karatterizzata minn ideologija u indhil politiku li huma wisq favur certu zvilupp insostenibbli. Filwaqt li nemmnu li l-Gvern ghandu jkollu responsabilita' ahharija fuq il-MEPA, ma nistghux naccettaw li zviluppaturi kbar ikollhom privilegg fuq ic-cittadin komuni u li l-bordijet tal-MEPA ta’ spiss jinjoraw pariri ta' esperti fi hdan l-istess MEPA u ta’ rapprezentanti tas-socjeta’ civili". 

"Zminijietna tipproponi li jkun hemm iktar rapprezentanza tas-socjeta' civili fil-bord tal-MEPA, permezz ta' rapprezentanza ta' ghaqdiet non-governattivi, kunsilli lokali u organizazzjonijiet ohra flimkien mar-rapprezentanti tal-Gvern. Nappellaw ukoll sabiex il-MEPA tuza metodi iktar rapprezantattivi u xjentifici fl-istudji taghha, biex b'hekk l-impatti socjali u ekologici jinghataw l-importanza li jisthoqilhom flimkien ma' l-impatti ekonomici".

David Pisani
f/ Zminijietna - Lehen ix-Xellug
Mob 79536914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page