ZMINIJIETNA SALUTES FIDEL CASTRO

Press Release: 20/02/08
Stqarrija Stampa: 20/02/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

ZMINIJIETNA SALUTES FIDEL CASTRO
 
Zminijietna - Voice of the Left saluted Fidel Castro on his retirement from the position of President of Cuba, stating that Castro is a monumental figure in the Cuban revolution which freed the island from poverty, misery and the imperialism.

In a letter to the Cuban ambassador to Malta, Zminijietna said
 
"We salute Fidel Castro for the achievements in Cuba during the past 49 years of the Cuban revolution, amidst the hostility and the economic blockade of successive US governments and amidst the history of imperialism in central and South America. Through the revolution, Cuba has made tremendous achievements such as free and universal health care; eradication of illiteracy; eradication of poverty and immense educational achievements; and internationalist solidarity. Cuba's social services such as health and education are amongst the best in the world, as confirmed by independent institutions such as the United Nations Development Programme".
 
"Zminijietna supports the Cuban revolution, which has mass support of the Cuban people, and which will keep making progress in the years to come".

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Mob 9989 4634

ZMINIJIETNA ISSELLEM LIL FIDEL CASTRO
 
Zminijietna – Lehen ix-Xellug selmet lill-Fidel Castro fl-okkazzjoni ta’ l-irtirar tieghu mill-pozizzjoni ta’ President ta’ Kuba. Zminijietna qalet li Castro huwa figura monumentali fir-revoluzzoni Kubana li wasslet ghall-helsien tal-gzira mill-faqar, mizerja u l-imperjalizmu.

F’ittra lill-ambaxxatur Kuban ghal Malta, Zminijetna qalet 

“Insellmu lil Fidel Castro ghall-kisbiet f’Kuba f’dawn l-ahhar 49 sena permezz tar-revoluzzjoni, minkejja l-ostilita’ u l-imblokk ekonomiku minn-gvernijiet ta’ l-Istati Uniti ta’ l-Amerika, u minkejja l-istorja ta’ imperjalizmu fl-Amerika centrali ta’ l-Amerika t’isfel. Permezz tar-revoluzzjoni, Kuba ghamlet kisbiet impressjonanti bhal m’huma sistema ta’ sahha unversali u b’xejn; il-qirda ta’ l-illiterizmu u kisbiet edukattivi kbar; u solidarjeta’ internazzjonalista. Is-servizzi socjali ta’ Kuba bhas-sahha u l-edukazzjoni huma fost l-ahjar tad-dinja, u dan hu kkonfermat minn istituzzjonijiet indipendenti bhall-Gnus Maqghuda”.

"Zminijietna tappoggja r-revoluzzjoni Kubaba, li ghandha appogg massiv mill-poplu Kuban, u li ser tibqa’ taghmel progress fis-snin li gejjin”.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Mob 9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page