Surcharge to increase inequality - Zminijietna

Press Release: 20/05/08
Stqarrija Stampa: 20/05/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

Zminijietna - Voice of the Left said that a further increase in energy bills will only make life more difficult for thousands of Maltese families. Zminijietna said that instead, the Government should introduce short-term and long-term changes which are more socially just, ecologically sustainable and efficient.

"Unjust surcharges will increase inequality in Malta, which is already characterised by high inflation rates. Malta's class inequality is increasingly also being reflected in the use of basic appliances such as water geysers, heaters and water flushings. Instead of increasing consumer surcharges in a flat-rate manner, the Government should ensure that wasteful practices, and not normal consumption rates, are penalized. The basic energy rate should remain affordable to low and middle income earners. If anything, this requires a decrease in the surcharge rate".

"As regards the current debate within the EU on ‘decentralisation’ of energy provision, Zminijietna - Voice of the Left strongly opposes the privatisation of energy. What Europe requires is a more holistic vision which incorporates ecological and social factors”.

“Energy is an essential resource and should be cheaply accessible to everyone, and not subject to profit-maximisaton by private companies or price mechanisms which result in more inequality. The production and distribution of energy, whilst aiming for efficiency, should be under public ownership and be as ecologically sustainable and sovereign as possible. Energy use is a universal right and should not be limited to the privileged social classes".   

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left

Mob 9989 4634

Iktar inugwaljanza bis-Surcharge - Zminijietna

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet li zieda ikbar fil-kontijiet ta’ l-energija ser twassal ghal iktar diffikultajiet ghal eluf ta’ familji Maltin. Zminijietna qalet li minflok, il-Gvern ghandu jintroduci bidliet li huma socjalment iktar gusti, ekologikament sostenibbli kif ukoll efficjenti”.

“Zieda fis-surcharge ser iggib iktar inugwaljanza f’Malta, li hi diga’ kkaratterizzata minn inflazzjoni gholja. Il-qasma bejn il-klassijiet socjali qieghda tigi riflessa ukoll fl-uzu ta’ apparat baziku bhall-geysers ta’ l-ilma, heaters u flushings. Minflok ma jzid is-surcharge tal-komsum b’mod indiskriminat, il-Gvern ghandu jizgura li prattici halja, u mhux konsum normali, ghandhom jigu penalizzati. Ir-rata bazika ta’ l-energija ghandha tibqa’ affordabbli ghall-dawk b’paga baxxa jew medja. Jekk xejn, dan jirrikjedi tnaqqis fis-surcharge”.

“F’dak li ghandu x’jaqsam mad-dibattitu kurrenti fl-UE dwar ‘dicentralizazzjoni’ tal-provvista ta’ l-energija, Zminijietna – Lehen ix-Xellug topponi li l-energija tigi privatizzata. L-Ewropa ghandha bzonn vizjoni olistika li  tinkorpora fatturi ekologici u socjali”.
“L-energija hija rizorsa essenzjali u ghandha tkun accessibbli ghal kullhadd b’mod irhis, u mhux tkun suggetta ghall-massimizzar tal-profitti minn naha ta’ kumpaniji private jew ghal mekkanizmi fil-prezzijiet li jwasslu ghal iktar inugwaljanza. Il-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta’ l-energija, filwaqt li ghandha tkun iktar efficjenti, ghandha tkun propjeta’ pubblika u tkun kemm jista’ jkun sovrana u ekologikament sostenibbli. L-uzu ta’ l-energija huwa dritt universali u m’ghandux jigi limitat ghall-klassijiet socjali privilegjati”.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici

Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page