GOVERNMENT SHOULD LISTEN TO MCESD

Press Release: 21/10/08
Stqarrija Stampa: 21/10/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

GOVERNMENT SHOULD LISTEN TO MCESD

Zminijietna – Voice of the Left appealed to Government to give importance to the concerns of social partners in this week’s MCESD meeting and not to rush on the utility bills issue.

Zminijietna said

“We urge government not to resort to measures which cause much damage to Malta’s economy and society and which threaten jobs and peoples’ quality of life. In the first instance, Government should carry out a holistic and scientific socio-economic study to verify consumption rates of companies of different sizes, households and other entities in order that the prices of normal consumption rates are protected by the State”.

“Zminijietna believes that energy bills should not penalise normal use of water and electricity but should penalise what is scientifically proven to be waste. We also urge Government to introduce stronger incentives for the usage of alternative energy, which can help reduce dependency on oil. Revenue for such measures can be generated through the polluters-pay principle and through progressive and socially just taxation”.

Zminijietna added that it supports the proposal of Labour MP Leo Brincat and Friends of the Earth for a Climate Change Bill.
In the meantime, Zminijietna – Voice of the Left is inviting interested civil society organisations to participate in a public debate on civil society networking which will be held on Saturday 15 November, 10am at 60A, Strait Street Valletta.

The scope of the debate is to have a round-table discussion on how various civil society actors (NGOs, political parties, trade unions and other organisations) can work together in various areas by building networks and alliances.

Those interested in participating are to contact Zminijietna at zminijietna@yahoo.com by 8th November.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

IL-GVERN GHANDU JISMA’ LILL-MCESD

Zminijietna – Lehen ix-Xellug appellat lill-Gvern sabiex jaghti importanza lill-argumenti tal-imsiehba socjali fil-laqgha tal-MCESD din il-gimgha, u biex ma jghaggilx fil-kwistjoni tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma.

Zminijietna qalet

“Nappellaw lill-Gvern sabiex ma jdhallax mizuri li jikkawzaw hsara kbira lill-ekonomija u lis-socjeta’ u li jheddu l-impjiegi u l-kwalita’ tal-hajja. Qabel xejn, il-Gvern ghandu jaghmel studju socjo-ekonomiku li hu holistiku u xjentifiku biex jigu verifikati ir-rati ta’ konsum ta’ kumpaniji ta’ daqs varju, familji u entitajiet ohra sabiex il-prezz tal-konsum normali ta’ l-energija jigi protett mill-iStat”.

“Zminijietna temmen li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma m’ghandhomx jippenalizzaw l-uzu normali ta’ l-energija izda ghandhom jippenallizaw dak li jigi xjentifikament provat bhala hela. Nappellaw ukoll lill-Gvern sabiex jintroduci incentivi iktar b’sahhithom ghall-uzu ta’ energija alternattiva, li tista’ twassal ghall-inqas dipendenza fuq iz-zejt. Dhul ghal dawn il-mizuri jista’ jigi ggenerat permezz tal-principju ta’ min ihammeg ihallas u permezz ta’ taxxi progressive u socjalment gusti”.

Zminijietna qalet ukoll li tappoggja il-proposta tal-membru parlamentari Laburista Leo Brincat u tal-Friends of the Earth sabiex ikun hemm ‘Climate Change Bill’.

Sa dan it-tant, Zminijietna – Lehen ix-Xellug qed tistieden lill-organizazzjonijiet tas-socjeta’ civili sabiex jippartecipaw f’dibattitu pubbliku dwar hidma flimkien fis-socjeta’ civili li ser tigi organizzata nhar is-Sibt 15 ta’ Novembru, 10am f’60A Triq id-Dejqa, Valletta.

L-iskop tad-dibattitu huwa li jkun hemm diskussjoni f’forma ta’ round table dwar kif rapprezentanti varji mis-socjeta’ civili (ghaqdiet non-governattivi, partiti, unjins, u organizazzjonijiet ohra) jistghu jahdmu flimkien f’oqsma varji.

Dawk interessati li jippartecipaw ghandhom jikkuntatjaw lill-Zminijietna f’ zminijietna@yahoo.com sa mhux aktar tard 8 ta’ Novembru.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914


Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page