"WASTE SCHEME REQUIRES BETTER MANAGEMENT" Zminijietna

Press Release: 22/04/08
Stqarrija Stampa: 22/04/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

"WASTE SCHEME REQUIRES BETTER MANAGEMENT" Zminijietna

Zminijietna - Voice of the Left expressed its concern with the mismanagement concerning the upcoming door-to-door waste separation scheme in Malta. Zminijietna augured that the scheme does not turn out to be a flop whereby civic-minded participants are forced to pay for helping the ecology.

Zminijietna said

"Residents, garbage collectors and local councils are bewildered by the Govermnent's mismanagement on the upcoming waste separation scheme. The massive advertising campaign failed, given that the date of commencement of the scheme has passed. Now it is becoming clear that Government has no clear plan regarding the financing of the scheme after the two-months trial period, as there is disagreement over who should pay for it".

"As things stand, Local Councils are already overstretched with expenses. Besides, if residents will have to pay for the garbage bags that shall be distributed for this specific scheme, this would end up with a farcical situation whereby participants pay whilst non-participants do not. This would run contrary to the polluters pays principle. Zminijietna urges the government to finance this scheme from revenue currently generated from eco-tax and not by adding more burdens".

"Zminijietna appeals to the Government to be more serious in the management of this erstwhile commendable scheme, so as to encourage people to participate, especially since Malta's bring-in sites are not accessible for everyone".

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
Mob 9989 4634

"L-ISKEMA TA' SEPARAZZJONI TA' L-ISKART TEHTIEG IMMANIGJAR AHJAR " Zminijietna

Zminijietna - Lehen ix-Xellug esprimiet it-thassib taghha dwar in-nuqqas ta' mmanigjar tajjeb f'dak li ghandu x'jaqsam ma' l-iskema gdida ta' separazzjoni ta' l-iskart. Zminijietna awgurat li din l-iskema ma tkunx falliment fejn cittadini b'impenn civiku jispiccaw ihallsu talli qed jghinu l-ekologija.

Zminijietna qalet

"Residenti, kumpaniji tal-gbir ta' l-iskart u kunsilli lokali huma mghaggba bin-nuqqas ta' mmanigjar tal-Gvern ghal din l-iskema. Il-kampanja massiva ta' reklamar falliet, ghax id-data li giet reklamata ghall-bidu ta' l-iskema ghaddiet. Issa jidher bic-car li l-Gvern m'ghandux pjan dwar l-iffinanzjar ta' l-iskema wara l-perjodu ta' prova ta' xaharejn, minhabba nuqqas ta' qbil dwar dan".

"Kif inhuma l-affarijiet, Kunsilli Lokali diga huma mghobbijin bl-ispejjez. Barra minn hekk, jekk ir-residenti ikollhom ihallsu ghall-boroz li ser jintuzaw ghal din l-iskema, ser ikun hawn sitwazzjoni ta' farsa fejn dawk li jippartecipaw ihallsu filwaqt li dawk li ma jippartecipawx ma jhallsux. Dan imur kontra l-principju ta' min ihammeg ihallas. Zminijietna theggeg lill-Gvern biex jiffinanzja din l-iskema permezz tad-dhul li qed idahhal mill-eco taxxa, u mhux billi jzid iktar pizijiet".

"Zminijietna tappella lill-Gvern biex ikun iktar serju fl-immanigjar ta' din l-iskema li nappoggjaw, sabiex in-nies ikunu inkuraggiti li jipparetcipaw, specjalment minhabba li l-bring-in sites f'Malta m'humiex accessibbli ghal kullhadd".

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna - Lehen ix-Xellug
9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page