CIVIL SOCIETY SHOULD BE REPRESENTED ON CLIMATE CHANGE COMMITTEE - Zminijietna

Press Release: 22/08/08
Stqarrija Stampa: 22/08/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

CIVIL SOCIETY SHOULD BE REPRESENTED ON CLIMATE CHANGE COMMITTEE - Zminijietna

Zminijietna - Voice of the Left said that while it welcomes the setting up of Government's Climate Change Committee, this should include wide representation from civil society.

Zminijietna said

"To our knowledge, Environmental NGOs have not been consulted to nominate representatives in the Climate Change Committee. Besides, in order to be truly representative, the climate change committee should also include other civil society representatives, for example, from socio-economic sectors, which once again, should be nominated by the organisations themselves".

Zminijietna added that civil society should also be widely represented in the MEPA Board, in MEUSAC, and in similar boards and committees. As regards NGOs, such processes should not only include NGOs which are registered with the State, but also other NGOs which actively participate in civil society.

David Pisani
f/ Zminijietna – Voice of the Left
Mob 79536914

IS-SOCJETA’ CIVILI GHANDHA TKUN RAPPREZENTATA FUQ IL-KUMITAT DWAR IT-TIBDIL FIL-KLIMA - Zminijietna

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet li filwaqt li tilqa’ l-fatt li l-Gvern qppunta Kumitat dwar it-Tibdil fil-Klima , dan il-kumitat ghandu jinkludu rapprezentanza wiesgha mis-socjeta’ civili. 

Zminijietna qalet

"Sa fejn nafu ahna, ma jidhrix li ghaqdiet ambjentali non-governattivi gew konsultati sabiex jinnominaw rapprezentanti fil-kumitat dwar itt-tibdil fil-klima. Barra min hekk, sabiex ikun verament rapprezentattiv, il-kumitat ghandu jinkludi ukoll rapprezentanti minn setturi bhal dawk socjo-ekonomici, li ghal darb’ohra, ghandhom jigu nominate mill-ghaqdiet infushom”.

Zminijietna qalet li s-socjeta’ civili ghandha tkun rapprezentata b’mod wiesgha ukoll fuq il-bord tal-MEPA, fil-MEUSAC u f’bordijiet u kumitati simili. F’dak li ghandu x’jaqsam ma’ ghaqdiet mhux governattivi, dawn il-processi ghandhom jinkludu mhux biss ghaqdiet li huma registrati ma’ l-istat izda wkoll ghaqdiet ohra li jippartecipaw b’mod attiv fis-socjeta’ civili.

David Pisani
gh/ Zminijietna - Lehen ix-Xellug
Mob 79536914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page