Zminijietna joins People of Gaza International Day of Action

Press Release: 25/01/08
Stqarrija Stampa: 25 /01/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

Zminijietna joins People of Gaza International Day of Action

Zminijietna - Voice of the Left is joining the 'People of Gaza International Day of Action', on January 26, and is calling for an immediate end to the siege of Gaza by Israel Authorities.

In a letter to the Israeli and US ambassadors in Malta, Zminijietna - Voice of the Left said

"The conditions in Gaza have become desperate. Israel is continuing to escalate its attacks on Gaza, killing more than 40 Palestinians just this past week and wounding scores more, and has placed the already besieged territory under complete lockdown. That is eliminating what little access the population had to food, fuel, clean water and ever-more-urgent medical services. By Sunday Gaza's only power generator was shut down because of a lack of fuel; hospitals are starting to be affected and Palestinian medical officials have reported that five gravely ill patients have died".

"The siege is an immoral act and a violation of International Law - and from a practical point of view, increasing the bitterness and suffering in Gaza leads to an intensification of attacks on the Israeli side, not to their end".

"We therefore demand an immediate end to the assault on Gaza, and the opening of its border crossings to people and goods. We also demand a comprehensive ceasefire that covers all territories and all parties to the conflict".

"Zminijietna - Voice of the Left believes in an alternative of peace and prosperity for Israelis and Palestinians. The only just and viable solution can be found only through the withdrawal of the Israeli occupation forces from the territories occupied in 1967 as described in the relevant UN resolutions and the establishment of an independent state of Palestine, with East Jerusalem as its capital ,alongside Israel", concluded Zminijietna - Voice of the Left. 

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Mob 9989 4634 

Zminijietna tinghaqqad mal-Jum Internazzjonali ta’ Azzjoni ghall-Poplu ta’ Gaza

Zminijietna –  Lehen ix-Xellug qed tinghaqqad mal-Jum Internazzjonali ta’ Azzjoni ghall-Poplu ta’ Gaza fis-26 ta’ Jannar, u qed issejjah ghal waqfien immedjat ghall-assedju ta’ Gaza mill-Awtoritajiet Israeliti.

F’ittra lill-Ambaxxaturi ta’ l-Israel u l-Istati Uniti ta’ l-Amerika ghal Malta, Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet

"Il-kundizzjonijiet f’Gaza huma ddisprati. Israel qed teskala l-attakki taghha fuq Gaza, fejn f’din il-gimgha biss diga’ inqatlu iktar minn 40 Palestinjan u hafna ohrajn huma feruti. Dan it-territorju huwa msakkar kompletament, u dan l-poplu m’ghandux access ghall-ikel, energija, ilma nadif u servizzi medici urgenti. Nhar il-Hadd l-uniku generatur ta’ l-energija f’Gaza kellu jaghlaq minhabba nuqqas ta’ fuel. L-isptarijiet qed jigu affettwati u ufficjali medici Palestinjani irrapurtaw li hames pazzjenti morda serjament mietu”.

"L-assedju huwa att immorrali u vjolazzjoni tal-Ligi Internazzjonali. Minn perspettiva prattika, dan ser iwasal ghal iktar niket u sofferenza f’Gaza u iktar attakki fuq l-Israel, u mhux it-tmiem taghhom”.

"Ghalhekk ahna qed nitolbu ghal waqfien immedjat fuq l-assedju fuq Gaza, u ghal ftuh tal-fruntieri biex jaqsmu n-nies u t-taghbija. Nishqu wkoll li ghandu jkun hemm waqfien mill-isparar li jkopri t-territorji kollha u dawk kollha nvoluti fil-kunflitt”.

"Zminijietna – Lehen ix-Xellug temmen f’alternattiva ta’ paci u prosperita’ ghall-Israeliti u l-Palestinjani. L-uniku soluzzjoni gusta u vijabli tinstab fl-irtirar ta’ l-forzi ta’ l-okkupazzjoni Israeliti mit-territorji li gew okkupati fl-1967 kif inhu deskritt fir-rezoluzzjonijiet relevanti tal-Gnus Maqghuda, kif ukoll li jigi ffurmat stat indipendenti Palestinjan, b’Gerusalemm tal-Lvant bhala Belt Kapitali, ma gemb l-Israel”, ikkonkludied Zminijietna – Lehen ix-Xellug.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Mob 9989 4634 

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page