"Solidarity with MUT" Zminijietna - Voice of the Left

Press Release: 27/01/08
Stqarrija Stampa: 27 /01/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

"Solidarity with MUT" Zminijietna - Voice of the Left

Zminijietna - Voice of the Left expressed its solidarity with the Malta Union of Teachers in the latter's current industrial dispute with the Government over working conditions of workers in the educational sector. Zminijietna also highlighted the lack of employment rights of various categories of workers in educational employment.

Zminijietna - Voice of the Left said

"We support MUT in its defence of teachers of the Institute of Tourism Studies who are overloaded with work. Working hours for teachers including not only the actual hours of work, but also hours for research, preparation of lectures, and corrections".

"Zminijietna - Voice of the Left is also supporting MUT on its claims regarding casualised workers such as supply teachers, supply learning support assistants and supply kindergarten assistants who are not benefiting from full-time employment rights, even if they would have been in employment for over four years, meaning that under EU regulations, they should benefit from such rights"

Zminijieta also highlighted that lack of certain employment rights also characterise the conditions of various workers on contract and workers who are forced to register as self-employed in areas in the public and private sectors such as academic and adult education, research, and teaching of English as a foreign language.

Zminijietna - Voice of the Left concluded that a proper educational reform, including that of the national minimum curriculum, should provide full employment rights to the various categories of workers in the educational sector, including contractual, casualised and part-time workers.

"The marketisation of education should be avoided at all costs", concluded Zminijietna - Voice of the Left.

David Pisani
Treasurer / Activities & Distribution Secretary
Zminijietna – Voice of the Left
Mob 7953 6914

"Solidarjeta’ ma’ l-MUT" Zminijietna – Lehen ix-Xellug

Zminijietna – Lehen ix-Xellug esprimiet is-solidarjeta’ taghha mal-Unjin ta’ l-Ghalliema (MUT) fil-kwistjoni industrijali li ghandha mal-Gvern dwar kundizzjonijiet ta’ xoghol ta’ haddiema fis-settur edukattiv. Zminijietna tkellmet ukoll dwar in-nuqqas ta’ drittijiet ta’ l-impieg ta’ bosta kategoriji ta’ haddiema fil-qasam edukattiv.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet

"Nappoggjaw lill-MUT li qed tiddefendi lill-ghalliema ta’ l-Istitut ta’ l-Istudji Turistici li huma mghobbija b’hafna xoghol. Is-sieghat ta’ xoghol ta’ l-ghalliema jinkludu mhux biss is-sieghat normali ta’ xoghol, izda wkoll sieghat dovuti ghal ricerka, preparamenti tal-lezzjonijiet u korrezzjonijiet”.

"Zminijietna – Lehen ix-Xellug qed tappoggja wkoll lill-MUT fil-kwistjonijiet ta’ haddiema kazwali bhall- supply teachers, supply learning support assistants u supply kindergarten assistants  li mhux qed jibbenefikaw minn drittijiet ta’ haddiema full-time, anke jekk ikunu ilhom jahdmu iktar minn erba’ snin. Skond ir-regolamenti ta’ l-UE, dawn il-haddiema ghandhom jibbenefikaw minn dawn id-drittijiet”.

Zminijietna tkellmet ukoll dwar in-nuqqas ta’ certi drittijiet ta’ l-impieg f’xogholijiet varji bhal dawk ta’ haddiema b’kuntratt u haddiema li huma sfurzati biex jirregistraw bhala self-employed f’setturi pubblici u private bhall-edukazzjoni akkademika, l-edukazzjoni ta’ l-adulti, ricerka, u t-tghalim ta’ l-Ingliz bhala lingwa barranija.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug ikkonkludiet li veru riforma fl-edukazzjoni, inkluz fil-kurrikulu minimu nazzjonali, ghandha tinkludi drittijiet shah ta’ xoghol lill-kategoriji varji ta’ haddiema fis-settur edukattiv, inkluz haddiema b’kuntratt, haddiema kazwali u haddiema part-time.

David Pisani
Treasurer / Activities & Distribution Secretary
Zminijietna – Voice of the Left
Mob 7953 6914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page