"Education should be based on social justice - Zminijietna Voice of the Left

Press Release: 27/02/08
Stqarrija Stampa: 27/02/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

Education should be based on social justice - Zminijietna Voice of the Left

Zminijietna - Voice of the Left noted that in the current electoral campaign education is being treated superficially and in a partisan manner. Zminijietna said that the educational sector requires more serious politics.

Zminijietna said

"Malta requires more investment in education, especially for the most vulnerable groups. It is a fact that great advances were made in Malta's educational sector, and it is a fact that Malta possesses educational institutions of a very high level. Yet, at the same time, Malta occupies the bottom places in EU tables on areas such as youth participation in post-secondary education. Therefore, we agree with a stipends system that is based on financial payments and educational grants, so that no student would give up continuing studying due to financial reasons". 

"Malta requires a comprehensive and life-long educational system. The introduction of colleges is a positive step forward, yet the Maltese educational system is still based on the selective politics of streaming, which is resulting in large numbers of youth, especially from the working class, who are ending up without qualifications".

"Our country also requires politics that encourage community involvement in socio-educational activities, thus increasing social capital. Besides, children should be subject to less stress and should be given more chance to enjoy their childhood", added Zminijietna, which also emphasised the importance of education and training of workers. Such training should respect the experiences of workers and not impose alien and humiliating experiences on them. 

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Mob 99894634

L-Edukazzjoni ghandha tkun ibbazata fuq il-gustizzja socjali - Zminijietna Lehen ix-Xellug

Zminijietna - Lehen ix-Xellug innutat li fil-kampanja elettorali,  il-kwisjtoni ta' l-edukazzjoni qed tigi trattata b'mod superficjali u partiggjan. Zminijietna qalet li s-settur ta' l-edukazzjoni jehtieg politika iktar serja.

Zminijietna qalet

"Malta tehtieg iktar investiment fl-edukazzjoni, specjalment ghall-gruppi l-iktar vunnerabbli. Huwa fatt li f'Malta sar avvanz kbir fis-settur edukattiv, u huwa fatt li jezistu istituzzjonijiet edukattivi ta' livell gholi hafna. Izda fl-istess hin, Malta tinsab fil-qliegh tal-klassifici Ewropej f'oqsma bhall-partecipazzjoni taz-zghazagh fis-settur post-sekondarju. Ghalhekk, naqblu ma sistema ta' stipendji li hi bbazata fuq ghotjiet finanzjarji u grants edukattivi, biex b'hekk ma jkunx hemm studenti li jaqtghu qalbhom milli jkomplu jistudjaw minhabba kwistjonijiet finanzjarji".

"Malta ghandha bzonn ta' sistema edukattiva komprensiva u tul il-hajja. L-introduzzjoni tal-kulleggi huwa pass pozittiv, izda s-sistema edukattiva Maltija ghadha bbazata fuq il-politika selettiva ta' l-istreaming, li qed twassal biex hafna zghazagh, specjalment mill-klassi tal-haddiema qed jispiccaw minghajr kwalifici".

"Pajjizna jehtieg ukoll politika favur l-involviment tal-komunita' f'attivitajiet socjo-edukattivi, biex b'hekk jizdied il-kapital socjali. Jehtieg ukoll li t-tfal ikollhom inqas stress fuqhom u jinghataw it-tfulija lura", tenniet Zminijietna, li sostniet ukoll l-importanza ta' l-edukazzjoni u t-tahrig tal-haddiema, liema tahrig jirrispetta l-espejenzi tal-haddiema u mhux jinponi prattici aljeni u umiljanti fuqhom.

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Mob 9989 4634 

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page