Shipyards and ST Microelectronics: Future should be safeguarded

Press Release: 27/05/08
Stqarrija Stampa: 27/05/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left
14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta

Tel. / Fax: +00356 21223537
www.zminijietna.org
zminijietna@yahoo.com

Shipyards and ST Microelectronics: Future should be safeguarded

Zminijietna – Voice of the Left said that utmost effort should be taken to safeguard the future of Malta Shipyards and ST Microelectronics of the workers employed by the companies.

Zminijietna said

“Thousands of jobs are at stake if Malta Shipyards and ST Microelectronics close down or are downsized. Both companies employ workers of various skill levels, and in the case of the latter, 60 per cent of Maltese industrial exports are produced by this company”.

“As regards Malta Shipyards, the Maltese Government should take a tougher stance with the European Union, especially since various other shipyards in Europe benefit from aid from their respective governments through contracts for shipping fleets. The EU’s neo-liberal position does not take account of the jobs of thousands of workers, when the same EU allows subsidies and direct payments for various areas such as aviation and military purposes.  Zminijietna agrees that sacrifices have to be made and that productivity should be as high as possible, but we also emphasise the need for bold steps such as increased diversification at the Shipyards as well as applying worthy proposals from the Appledore report”

“Zminijietna also urges the Government to consult the European Steelworkers’ Federation for practical advice on how to safeguard Malta Shipyards”.

“As regards ST Microelectronics, we note the fact that the intensification of capitalist globalization is making things much more difficult for the company. The fact that the company exports in dollars is also not helping things. We support the Government in its attempts to keep the company in Malta”.

“In both cases, Zminijietna – Voice of the Left urges the Government to work hand in hand with the General Workers’ Union, which is doing its utmost to defend the livelihood of the workers employed by these two companies”.

Michael Briguglio
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left

Mob 9989 4634

TARZNA U ST MICROELECTRONICS: IL-FUTUR GHANDU JIGI SSALVAGWARDAJAT

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet li ghandu jkun hemm sforz mil-ikbar sabiex il-futur tat-Tarzna u ta’ ST Microelectronics kif ukoll tal-haddiema impjegati minn dawn il-kumpaniji jigu ssalvagwardjati.

Zminijietna qalet

“Eluf ta’ impjiegi huma mhedda jekk it-Tarzna jew ST Microelectronics jghalqu jew icekknu l-operat taghhom. Iz-zewg kumpaniji jimpjegaw haddiema li jippossjedu snajja differenti, u fil-kaz ta’ l-ST, 60 fil-mija ta’ l-esportazzjoni industrijali ta’ Malta huma prodotti minn din il-kumpanija”.

“F’dak li ghandu x’jaqsam mat-Tarzna, il-Gvern ghandu jaddotta pozizzjoni iktar iebsa ma’ l-Unjoni Ewropea, specjalment meta bosta tarnzari ohrajn fl-Ewropa jibbenefikaw minn ghajnuniet mill-Gvernijijiet rispettivi taghhom permezz ta’ kuntratti ghall-flottot taghhom. Il-pozizzjoni neo-liberali ta’ l-UE mhux qed taghti importanza mehtiega lill-eluf ta’ impjiegi, meta l-istess UE tippermetti sussidji u pagamenti diretti ghal oqsma bhall-avjazzjoni u l-militar. Zminijietna taqbel li ghandhom isiru sagrificcji u li l-produttivita’ ghandha tkun gholja kemm jista’ jkun, izda nenfasizzaw ukoll il-htiega ta’ passi determinati bhal m’hu l-bzonn ta’ iktar diversifikazzjoni fit-Tarzna kif ukoll li jigu applikati proposti siewja mir-rapport Appledore”.

“Zminijietna theggeg lill-Gvern ukoll sabiex jikkonsulta mal-Federazzjoni Ewropeja tal-Haddiema tal-Metall ghal pariri prattici dwar kif it-Tarzna ghandha tigi ssalvagwardjata”.

“F’dak li ghandu x’jaqsam mal-ST Microelectronics, ninnutaw il-fatt li l-intensifikazzjoni tal-globalizazzjoni kapitalista qed taghmel l-affarijiet iktar difficli ghall-kumpanija. Il-fatt li l-kumpanija tesporta bid-dollari ma tantx qed jghin, ukoll. Nappoggjaw lill-Gvern fl-attentat tieghu biex izomm il-kumpanija f’Malta”.

“Fiz-zewg kazijiet, Zminijietna – Lehen ix-Xellug theggeg lill-Gvern sabiex jahdem id f’id mal-General Workers Union, li qed taghmel l-almu taghha sabiex tiddfendi l-ghixien tal-haddiema taz-zewg kumpaniji”.  

Michael Briguglio
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 9989 4634

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page