Gas energy has a social value - Zminijietna

Press Release: 28/10/08
Stqarrija Stampa: 28/10/08
(Verzjonijiet bl-Ingliz u bil-Malti)

 

 

Zminijietna - Voice of the Left

14/8 Vincenti Buildings, Strait Street, Valletta VLT1432, Malta
zminijietna@yahoo.com
www.zminijietna.org
Tel. / Fax: +00356 21223537

Gas energy has a social value - Zminijietna

Zminijietna - Voice of the Left appealed to Government to consider gas use as social, and not to permit its commercial price to cause social shocks.

Zminijietna said

"Given that Government has already decided to liberalise gas, we appeal that its price should still be subsidized in order that it may remain accessible to all. We also appeal to the Government to assure the public that the price of gas will not double or even triple".

"At the same time we appeal to Government to ensure that constant monitoring takes place on gas cylinders for health and safety purposes".

Zminijietna Voice of the Left added that gas is not only cleaner and less environmentally harmful than various other forms of energy, but it is also basic necessity for thousands of Maltese families. According to the World Health Organisation, the use of such basic energy is essential in order to help protect people's health, for example in the cooking of food in a safe manner.

David Pisani
Public Relations Officer
Zminijietna - Voice of the Left
Mob 79436914

l-Energija tal-Gass ghandu valur socjali - Zminijietna

Zminijietna – Lehen ix-Xellug appellat lill-Gvern sabiex iqis l-uzu tal-gass bhala wiehed socjali, u ma jippermettix li l-prezz kummercjali tieghu ikun wiehed li jikkawza skossi socjali.

Zminijietna – Lehen ix-Xellug qalet

"Nappellew lill-gvern li galadarba iddecieda li jilliberalizza s-suq tal-gass, jibqa' jissusidja l-prezz tieghu sabiex dan jibqa’ accessibli ghal kullhadd. Nappellaw ukoll lill-Gvern biex iserrah mohh il-Maltin u jikkonferma li l-prezz tal-gass ser jirdoppja jew sahansitra jittrippla".

"Fl-istess waqt qed nappellaw il-Gvern sabiex isir moniteragg kontinwu fuq ic-cilindri tal-gass minhabba sahha u sigurta".

Zminijietna tfakkar li l-uzu tal-gass mhux biss huwa iktar nadif u inqas ta’ hsara ghall-ambjent minn forom ohra varji ta’ energija, izda huwa ukoll ta’ necessita bazika u essenzjali ghall-eluf ta' familji Maltin. Skond il-World Health Organisation, l-uzu ta’ l-energija bazika bhal dan huwa bzonn essenzjali f’dik li hi sahha tal-bniedem, per ezempju fit-tisjir ta’ l-ikel li jkun bla periklu.

David Pisani
Ufficjal Relazzjonijiet Pubblici
Zminijietna – Lehen ix-Xellug
Mob 79436914

Click here to download .doc version of Press Release

Press Releases Main Page